Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem:

  1. “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt Eiropas Savienības vienotajā tīklā ietilpstošus Eiropas digitālās inovācijas centrus (EDIC).
  2. “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” – “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM) atbalsts aizdevuma ar kapitāla atlaidi veidā.
  3. “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā”, kuras ietvaros komersantiem būs pieejams Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalsts vaučeru veidā.

Atbalsta programmas paredz sniegt atbalstu komersantiem 95,14 miljonu EUR apmērā un izveidotas ar mērķi veicināt procesu digitalizāciju, automatizāciju un robotizāciju komercdarbībā, investējot tehnoloģiskos risinājumos un inovācijās, kā arī veicot izmaiņas ražošanas procesos.

Digitālā brieduma tests un digitālās attīstības ceļa karte

Lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu, šoreiz uzņēmējiem jāsāk ar digitālā brieduma testa veikšanu un digitālās attīstības ceļa kartes izstrādi. To Latvijā nodrošina divi EDIC centri – Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris (https://dih.lv/lv) un Latvijas Digitālais akselerators (https://www.digitallatvia.lv/).

Digitālā brieduma tests palīdzēs novērtēt esošo digitālo tehnoloģiju situāciju uzņēmumā un identificēt jomas, kurās nepieciešams veikt ieguldījumus, savukārt digitālās attīstības ceļa kartes izveidošana būs padziļināts novērtējums par atbalsta saņēmējam nepieciešamajām darbībām digitālās transformācijas veicināšanai un plānotajiem projekta rezultātiem.

EDIC nodrošinās komersantiem digitālās transformācijas konsultācijas un mentoringu,  palīdzot ieviest jaunākās digitālās tehnoloģijas, procesus, produktus un pakalpojumus, sniedzot tehnisko ekspertīzi, apmācības un prasmju pilnveidi, kā arī palīdzēs komersantiem sagatavot projektu pieteikumus LIAA un ALTUM atbalsta saņemšanai.

Pēc projekta īstenošanas komersantam būs nepieciešams veikt otrreizējo digitālā brieduma testu, lai novērtētu digitālo izaugsmi un tikai tad, ja saņemts pozitīvs EDIC atzinums par projekta mērķu sasniegšanu, tiek saņemts atbalsts.

LIAA atbalsts – granti vaučeru veidā

Viens komersants var iesniegt vairākus atbalsta pieteikumus, pie nosacījuma ka iepriekšējais projekts ir īstenots vai noraidīts.

Atbalsta veids (vaučeri):līdz 5 000 EUR (de minimis atbalsts)līdz 100 000 EUR (gan Reģionālais atbalsts, gan de minimis atbalsts)
Atbalsta intensitāte:100%30% – 60% (tiek noteikts pēc uzņēmuma lieluma un faktiskā projekta īstenošanas reģiona)
Atbalsta saņēmēji (Latvijā reģistrēti):Sīkie (mikro) un mazie komersanti.Sīkie (mikro), mazie un vidējie uzņēmumi (MVU); lielie komersanti, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas; biedrības un nodibinājumi.
Projekta īstenošana:12 mēnešu laikā24 mēnešu laikā
Atbalsta mērķis:Digitālo produktu, pakalpojumu un lietojumprogrammu izstrādei vai ieviešanai, kā arī digitālo risinājumu savu pakalpojumu, produktu vai procesu pārveidošanai.
Programmas finansējums:40,14 milj. EUR
Atbalstāmās darbības:1.   Administratīvie procesi – finanses un grāmatvedība, administrācija, dokumentu vadība, projektu vadība, kopdarbība, sistēmu savietojamība;
2.   Personāla vadības procesi – cilvēku resursu vadība, darba laika uzskaite, darba deleģēšana, personāla iesaiste, novērtēšana un motivācija;
3.   Pārdošanas procesi – klientu piesaiste un darījumu vadības automatizācija, pārdošana un darījumu atsekošana, e-komercija, digitālais mārketings, digitālie risinājumi mazumtirdzniecībai, klientu attiecību pārvaldība (Customer relationship management – CRM);
4.   Resursu pārvaldības procesi – resursu vadība (Enterprise resource planning – ERP, noliktavu pārvaldības sistēmas), energoresursu pārvaldība, efektīvāka izmantošana;
5.   Datu pārvaldības procesi – datu drošība, datu glabāšana, komunikācijas infrastruktūra;
6.   Transports un loģistikas procesi – lietu internets, viedie mobilitātes risinājumi, uztveres sistēmas, satiksmes monitorings;
7.   Ražošanas un kvalitātes kontroles procesi – ražošanas un biznesa procesu vadības un automatizācijas, kvalitātes kontroles sistēmas, datu sinhronizācija, datu analītika;
8.   Operatīvās vadības procesi – biznesa vadība, biznesa analītika, lielo datu analītika, risinājumi vadības lēmumu pieņemšanai, datu automatizācija, sinhronizācija;
9.   Stratēģiskā vadība – digitalizācijas (procesu un produktu) un inovāciju attīstības stratēģija;
10. citu ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktiem, tehnoloģijām, drošību vai procesiem saistītu uzlabojumu veikšana.
 
Preču un pakalpojumu iegāde veicama saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, pakalpojuma līgumu noslēdzot 2 mēnešu laikā no atbalsta līguma ar LIAA noslēgšanas brīža.
Neatbalstāmās darbības:·     Standarta biroja tehnikas un datortehnikas iegāde, kas nepieciešama pamata iekšējo funkciju nodrošināšanai;
·     Esošās programmatūras un informācijas sistēmu atbalsts, izņemot drošības testus;
·     Esošo programmu papildināšana ar jaunu funkcionalitāti lietotājiem;
·     Esošās programmatūras pielāgošana, izņemot drošības pilnveidojumu īstenošanu un jaunu programmatūru sinhronizēšanu atbalsta programmas mērķu īstenošanai komercdarbībā;
·     Lietotāja dokumentācijas sagatavošana;
·     Jau veiktie ieguldījumi iekšējās funkcijās un procesos;
·     Nekustamā īpašuma iegāde;
·     Darbības, kas jau ir uzsāktas brīdī, kad tiek iesniegts atbalsta pieteikums LIAA;
·     Darbības, kas saistītas ar eksportu;
·     Darbības, ko piešķir ar nosacījumu, ka importa preču vietā tiek izmantotas vietējās preces.
Attiecināmās izmaksas:·      Gatavo risinājumu, aparatūras, sensoru, iekārtu, programmatūras un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras iegādes, uzstādīšanas un pielāgošanas izmaksas;
·      Konsultāciju izmaksas par konkrēto iekārtu, programmatūru, risinājumu, komercdarbības stratēģisko vadību digitalizācijas jomā;
·      Limitētas periodiskas (ikmēneša, ceturkšņa vai gada) izmaksas līdz 2026. gada 30. jūnijam programmatūras lietošanai vai licenču iegādei, kas ir saistīta ar iekārtu.
Neattiecināmās izmaksas:·       Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas;
·       Izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu un konsultēšanu;
·       Kravu iekraušanas, izkraušanas, celšanas, pārvadāšanas un glabāšanas iekārtu iegādes izmaksas.
Nozares, kas programmā netiek atbalstītas:  ·       Lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozare;
·       Ieroču un munīcijas tirdzniecība;
·       Tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība;
·       Azartspēles un derības.
 
Nozares, kas var tikt finansētas tikai de minimis atbalsta ietvaros (atbalsta ierobežojums viena vienota uzņēmuma līmenī līdz 200 000 EUR trīs fiskālo gadu periodā):
·       tērauda, ogļrūpniecības, kuģu būves un sintētisko šķiedru ražošanas nozare;
·       enerģijas ražošana, sadale, infrastruktūra;
·       transporta nozare;
·       reģionālajam atbalstam tādu shēmu veidā, kas ir paredzētas ierobežotam skaitam konkrētu saimnieciskās darbības nozaru;
·       finanšu un apdrošināšanas darbības; centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās;
·       tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība;
·       lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozare.
 
Ja komersants vienlaikus darbojas gan atbalstāmajās, gan neatbalstāmajās nozarēs vai veic neatbalstāmas darbības, tas var pretendēt uz atbalstu, nodrošinot darbību vai izmaksu nodalīšanu.
Ierobežojumi atbalsta saņemšanai:Uz atbalstu nevar pretendēt saimnieciskās darbības veicēji, kuriem:
·       nodokļu parādi pārsniedz 150 EUR (neattiecas uz nodokļu maksājumiem, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums);
·       ir grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes;
·       ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas.
Atbalsta saņemšana:30 dienu laikā pēc investīciju projekta īstenošanas un sekojošu dokumentu iesniegšanas LIAA:
·       izmaksu pamatojošā dokumentācija,
·       otrreizējais digitālais brieduma tests;
·       pozitīvs EDIC atzinums.
Atbalsta termiņš:Līdz 2026. gada 30. jūnijam vai kamēr pieejams finansējums.
Datu glabāšana:10 gadus no dienas, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.
Nelikumīgi piešķirts atbalsts:Ja tiek konstatēts atbalsta prasību pārkāpums, komersantam ir pienākums no saviem līdzekļiem atmaksāt LIAA visu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem.
Programmu regulē:Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 10.

ALTUM atbalsts – aizdevums ar kapitāla atlaidi

Atbalsta veids:Aizdevums ieguldījumiem jaunos materiālos un nemateriālos aktīvos:
·       paralēlais aizdevums – tiek sniegts kopā ar citu finansētāju*
·       tiešais aizdevums** – ALTUM ir vienīgais aizdevējs
*Kredītiestāde, tās filiāle vai tās meitas sabiedrība, līzinga sabiedrība vai ieguldījumu fonds, kas ir tiesīgi sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā, vai starptautiska finanšu institūcija (piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Investīciju banka, Ziemeļu Investīciju banka, Eiropas Padomes attīstības banka).
**Ja aizdevums nepieciešams tikai kapitāla atlaides apmērā vai, ja kredītiestādē ir iesniegts finansējuma pieprasījums un saņemts kredītiestādes atteikums finansēt projektu.
Atbalsta mērķis:Digitalizācijas, automatizācijas un robotizācijas veicināšanai.
Programmas finansējums:45,14 milj. EUR
Atbalsta saņēmēji:Latvijā reģistrēti sīkie (mikro), mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) un lielie komersanti.
Atbalsta summa:Aizdevums 100 000 EUR – 7 000 000 EUR apmērā.
Atbalsta intensitāte:30% – 60% apmērā (tiek noteikts pēc uzņēmuma lieluma un faktiskā projekta īstenošanas reģiona).
Atbalstāmās aktivitātes:1.   Tradicionālo procesu digitalizācija;
2.   Industrijas 4.0 risinājumu iegāde un ieviešana – automatizētas iekārtas, robotu risinājumi, sensoru tīkli un sakaru tehnoloģijas, mākslīgā intelekta risinājumu tehnoloģijas un citi investīcijas mērķim atbilstoši risinājumi, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un paredzot gan nepieciešamās iekārtas, gan programmatūras komponenti;
3.   5G tīklā funkcionējošu sistēmu un iekārtu iegāde;
4.   Datu uzglabāšanas risinājumi;
5.   Procesu digitalizācijai nepieciešamo esošo ražošanas un citu iekārtu atjaunošana un efektivizēšana un jaunu iekārtu iegāde;
6.   Jaunu iekārtu iegāde informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, kas saistīts ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijas produktu lietošanu ražošanas procesā;
7.   Platformu ekonomika – vienā platformā darbojošos risinājumu vai sistēmu darbību izveide un nodrošināšana.
Neatbalstāmās darbības:·     Standarta biroja tehnikas vai datortehnikas iegāde;
·     Esošās programmatūras un informācijas sistēmu atbalsts;
·     Esošo programmu papildināšana ar jaunu funkcionalitāti lietotājiem;
·     Esošās programmatūras pielāgošana;
·     Lietotāja dokumentācijas sagatavošana;
·     Pievienotās vērtības nodokļa segšana;
·     Nekustamā īpašuma, tai skaitā zemes, iegāde;
·     Būvniecības izmaksas (izņēmums – minimālās nepieciešamās būvniecības izmaksas projektā iegādāto iekārtu uzstādīšanai, kas nepārsniedz 10% no projekta attiecināmajām izmaksām).
Ierobežojumi atbalsta saņemšanai:Uz atbalstu nevarēs pretendēt saimnieciskās darbības veicēji, ja:
·       projekts ir uzsākts pirms aizdevuma pieteikuma iesniegšanas ALTUM un/vai tas nav ekonomiski dzīvotspējīgs un/vai tā īstenošana nenotiek Latvijā;
·       ieguldījums paredzēts enerģiju ražojošās iekārtās (t.sk. pašu patēriņam);
·       nodokļu parādi pārsniedz 150 EUR (neattiecas uz nodokļu maksājumiem, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgts vienošanās līgums);
·       komersantam ir grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes.
Aizdevuma termiņš:Līdz 10 gadiem.
Nozares, kas programmā netiek atbalstītas:  ·       Lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozare;
·       Alkohola, ieroču un munīcijas tirdzniecība;
·       Tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība;
·       Azartspēles un derības, finanšu un apdrošināšanas darbības;
·       Operācijas ar nekustamo īpašumu.
 
Nozares, kas var tikt finansētas tikai de minimis atbalsta ietvaros (atbalsta ierobežojums viena vienota uzņēmuma līmenī līdz 200 000 EUR trīs fiskālo gadu periodā):
·       ogļu nozare;
·       sintētisko šķiedru ražošanas nozare;
·       tērauda nozare;
·       kuģu būves nozare;
·       enerģijas ražošana, sadale, infrastruktūra;
·       transporta nozare.
 
Ja komersants vienlaikus darbojas gan atbalstāmajās, gan neatbalstāmajās nozarēs vai veic neatbalstāmas darbības, tas var pretendēt uz atbalstu, nodrošinot darbību vai izmaksu nodalīšanu.
Atbalsta termiņš:Atbalsta piešķiršana – līdz 2025. gada 31. decembrim.
Granta elements:6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas un pozitīva EDIC atzinuma iesniegšanas tiek piemērota kapitāla atlaide, dzēšot aizdevuma pamatsummu līdz pat 35% no projekta kopējām izmaksām (ievērojot valsts atbalsta reģionālās intensitātes nosacījumus), bet ne vairāk kā 1 miljons EUR.
Datu glabāšana:10 gadus no dienas, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.
Nelikumīgi piešķirts atbalsts:Ja tiek konstatēts atbalsta prasību pārkāpums, komersantam ir pienākums no saviem līdzekļiem atmaksāt ALTUM visu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem.
Programmu regulē:Ministru kabineta  2022. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 421.

Uzņēmumu digitālās transformācijas sekmēšanai Ekonomikas ministrija šogad plāno ieviest vēl divas jaunas Atveseļošanas fonda atbalsta programmas:

  • programmas “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” mērķis būs pilnveidot MVU un lielo komersantu digitālās prasmes, tai skaitā prasmes, kas sekmētu eksporta veicināšanu, augsta līmeņa digitālās pārvaldības prasmes uzņēmumu vadības līmenī un prasmes digitālo tehnoloģiju izmantošanai dažādos uzņēmējdarbības procesos;
  • programmas “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā” mērķis būs sniegt grantus jaunu digitālu produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu izstrādei, lai palielinātu privātos pētniecības un attīstības izdevumus, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus.

Ja nepieciešama palīdzība iepriekš minēto atbalstu piesaistē, lūdzu sazināties ar Leinonen SIA.
Papildus varam sniegt atbalstu arī citos finansējuma piesaistes projektos:

  • ES fondu projekti;
  • ALTUM atbalsta programmas;
  • Finansējuma piesaiste no kredītiestādēm u.c. finanšu institūcijām investīciju veikšanai vai apgrozāmiem līdzekļiem.

Ilona Adamaite
Investments and Finance Advisor
ilona.adamaite@leinonen.lv
+371 24 664 392

Nesen publicētie raksti

novembrī 22, 2023

Finanšu pārskati ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā: Prasības un termiņi.

”Grāmatvedības likums” attiecas arī uz ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā, un šī likuma 18.pantā teikts, ka par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu,…

Turpināt lasīt
novembrī 2, 2023

Mans grāmatvedis mani lūdz aizpildīt KYC veidlapu, kāpēc?

Mūsdienu ekonomiskajā sistēmā ārpakalpojumu grāmatvežu loma, nodrošinot finanšu pārredzamību un atbilstību, kļuvusi arvien svarīgāka. Baltijas valstīs, tāpat kā daudzās citās jurisdikcijās, ārpakalpojuma grāmatvežiem ir pienākums…

Turpināt lasīt
oktobrī 26, 2023

Valdes locekļa domājamais ienākums un nodokļi

Bieži vien uzņēmumu grupas ietvaros tiek ieceltas amatpersonas, parasti valdes locekļi, kuras nodrošina saimnieciskās darbības veikšanu vairākās grupas komercsabiedrībās un dažādās valstīs. Līdz ar to,…

Turpināt lasīt