Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

Kopš šī gada 18. oktobra apstrādes rūpniecības energoietilpīgiem uzņēmumiem atvērta pieteikšanās jaunajā atbalsta programmā, kuras ietvaros komersantiem tiks kompensēts elektroenerģijas un dabasgāzes cenu pieaugums par periodu no 2022. gada 1. februāra līdz 31. decembrim.

Programma izveidota ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku, kas izpaužas kā būtisks energoresursu cenu pieaugums. Rūpniecības uzņēmumiem ražošanas procesā enerģijas izmaksas veido daudz nozīmīgāku izdevumu pozīciju nekā citās nozarēs, tāpēc atbalsts paredzēts apstrādes rūpniecības energoietilpīgiem komersantiem to darbības noturēšanai un turpināšanai.

Atbalsts pieejams granta (dāvinājuma) veidā.

Kopējais valsts budžeta finansējums sastāda 50 milj. EUR.

Atbalsta programmu īstenos Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB).

!!! Lēmumu pieņemšana un atbalsta izmaksa tiks sākta pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas.

 

Kas var pretendēt atbalstam?

Atbalstam var pretendēt komersanti, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

 • Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu rezultātā ir būtiski pieaugušas izmaksas par energoresursiem;
 • saimnieciskā pamatdarbība tiek veikta apstrādes rūpniecībā kādā no Ministru kabineta noteikumu Nr. 638 pielikumā minētajām nozarēm (attiecīgie NACE 2. redakcijas kodi 10xx, 11xx, 13xx – 33xx);
 • energoresursu izmaksas sastāda vismaz 3% no kopējām komersanta saimnieciskās darbības izmaksām 2021. gadā;
 • kopējais elektroenerģijas vai kopējais dabasgāzes patēriņš komersanta vajadzībām 2021. gadā bija vismaz 500 megavatstundas (MWh).

 

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

Atbalsta periods: no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim, par š.g. oktobri, novembri un decembri atbalsts tiek piemērots kā avansa maksājums.

Granta atbalsts vienam komersantam var sastādīt līdz 30% no dabasgāzes vai elektroenerģijas attiecināmajām izmaksām, kopā nepārsniedzot 2 milj. EUR.

Attiecināmās izmaksas nosaka kā starpību starp cenu par vienību konkrētā mēnesī, ko komersants kā galapatērētājs ir iepircis no ārējiem piegādātājiem laikposmā no 2022. gada 1. februāra līdz 31. decembrim, un divkāršotu (200%) vidējo cenu par vienību, ko komersants maksājis periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

No 2022. gada 1. septembra dabasgāzes un elektroenerģijas daudzums, ko izmanto, lai aprēķinātu attiecināmās izmaksas, nedrīkst pārsniegt 70% no saņēmēja patēriņa tajā pašā periodā 2021. gadā.

 

Ierobežojumi atbalsta saņemšanai:

Uz atbalstu nevarēs pretendēt saimnieciskās darbības veicēji, kuriem:

 • piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai, kuros tieša vai netieša izšķiroša ietekme ir personām no Krievijas vai Baltkrievijas;
 • nodokļu parādi pārsniedz 1 tūkst. EUR (neattiecas uz nodokļu maksājumiem, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums);
 • saimnieciskā darbība izbeigta vai ir pasludināts maksātnespējas process vai ir maksātnespējas procedūras pazīmes;
 • ir attiecināms līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu.

 

Nozares, kas programmā netiek atbalstītas:

 • alkohola, ieroču un munīcijas tirdzniecība;
 • tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība;
 • azartspēles un derības, finanšu un apdrošināšanas darbības;
 • operācijas ar nekustamo īpašumu un dzīvojamā nekustamā īpašuma attīstīšana;
 • kredītiestādes vai citas finanšu iestādes;
 • nozares, kas nav iekļautas Ministru kabineta noteikumu Nr. 638 pielikumā.

 

Ja komersants vienlaikus darbojas vienā vai vairākās atbalstāmajās nozarēs un izslēgtajās nozarēs vai veic neatbalstāmas darbības, tas var pretendēt uz atbalstu, nodrošinot darbību vai izmaksu nodalīšanu.

 

Pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumu pieņemšana: no 2022. gada 18. oktobra līdz 2022. gada 17. novembrim (ieskaitot).

Pieteikšanās veids: nosūtot uz atbalsts@bvkb.gov.lv šādus dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu:

 • iesnieguma un atbalsta aprēķina veidlapa;
 • elektroenerģijas un/vai dabasgāzes rēķini par 2022. gadu;
 • elektroenerģijas un/vai dabasgāzes rēķini par 2021. gadu;
 • zvērināta revidenta apliecinājums, ka komersanta energoresursu izmaksas par 2021. gadu veido noteiktu summu un tās ir vismaz 3% no kopējām komersanta saimnieciskās darbības izmaksām;
 • gada pārskats par 2021. gadu;
 • citi dokumenti, ja nepieciešams.

Atbalstam komersants var pieteikties tikai vienu reizi, iesniedzot iesniegumu atbalsta saņemšanai par visu periodu kopā vai konkrētu/tiem mēnesi/šiem, kad konstatēts izmaksu pieaugums.

 

Lēmuma pieņemšana un izmaksa:

Lēmumi tiks pieņemti līdz 2022. gada 31. decembrim. Izmaksa tiks veikta 5 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Atbalsts tiks piešķirts pieejamā finansējuma ietvaros, ņemot vērā secību, kādā komersanti iesnieguši iesniegumus.

 

Pēcuzraudzība:

Atbalsta saņēmējam pienākums glabāt datus par atbalstu 10 gadus no dienas, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.

Atbalsta uzraudzības periodā BVKB pārbaudīs:

 • avansā izmaksātā valsts atbalsta maksimālo apmēru, pamatojoties uz faktiski veiktiem maksājumiem par dabasgāzi un elektroenerģiju, un ne vēlāk kā 6 mēn. laikā pēc atbalsta perioda beigām atgūs visus atbalsta maksājumus, kuri pārsniedz minētos maksimālos apmērus;
 • izlases veidā 10% no kopējā atbalstu saņēmušo komersantu skaita;
 • komersanta atbilstību granta saņemšanas kritērijiem, ja iespējams risks nelikumīga valsts atbalsta piešķiršanā.

Ja tiek konstatēts valsts atbalsta prasību pārkāpums, komersantam ir pienākums atmaksāt valsts budžetā visu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem.

 

Programmu regulē Ministru kabineta  2022. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 638 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un administrēts atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, lai mazinātu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku”.

 

Ja nepieciešama palīdzība iepriekš minētā atbalsta piesaistē, lūdzu sazināties ar Leinonen SIA.

Papildus varam sniegt atbalstu arī citos finansējuma piesaistes projektos:

 • ES fondu projekti;
 • Valsts krīzes atbalsta programmas;
 • Finansējuma piesaiste no kredītiestādēm u.c. finanšu institūcijām investīciju veikšanai vai apgrozāmiem līdzekļiem.

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading