ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku.

Atbalsta programmas īsteno akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – ALTUM).

Atbalstam var pretendēt Latvijā reģistrēti dzīvotspējīgi saimnieciskās darbības veicēji, kuru darbība cietusi Krievijas agresijas pret Ukrainu rezultātā, kas izpaužas kā pieprasījuma samazināšanās, līgumu darbības pārtraukšana, apgrozījuma samazināšanās, traucējumi piegādes ķēdēs, cenu pieaugums un turpmāko investīciju ierobežojums.

Atbalsta pasākumi finanšu instrumentu veidā atvieglos saimnieciskās darbības veicēju turpmāko darbību, nodrošinot apgrozāmo līdzekļu pieejamību un finansējumu likviditātes stabilizēšanai.
Atbalsts tiek sniegts aizdevuma un kredīta garantijas veidā.

Svarīgi uzsvērt, ka par finansēšanas iespējām (t.sk. izvērtējot ALTUM garantijas piesaistīšanu) saimnieciskās darbības veicējam vispirms jāvēršas komercbankā. Tikai tad, ja komercbanka uzņēmumam ir atteikusi, ir iespēja pieteikties ALTUM aizdevumam.

Atbalsta veids:ALTUM aizdevumsALTUM kredīta garantija kredītiestādes finansējumam
Atbalsta mērķis:Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai.
Atbalstu var saņemt:Latvijā reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji no visām kategorijām:·       sīkie (mikro), mazie un vidējie uzņēmumi (MVU);·       lielie uzņēmumi;·       biedrības un kooperatīvi;·       lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozaru uzņēmumi.
Atbalsta programmas kopējais finansējums:21,5 milj. EUR12,5 milj. EUR
Finansējuma veids:·       apgrozāmiem līdzekļiem;·       investīcijām. Aizņēmums nedrīkst būt novirzīts citu aizņēmumu refinansēšanai un pamatsummu maksājumiem, saistīto uzņēmumu parādu nomaksai, parādu maksājumiem, dividenžu izmaksai.Kredītiestādes piešķirtiem sekojošiem jauniem finanšu pakalpojumiem:·       apgrozāmiem līdzekļiem (t.sk. kredītlīnijām un overdraftiem);·       investīcijām;·       finanšu līzingiem (t.sk. finanšu līzinga limitiem).
Atbalsta summa vienam saimnieciskās darbības veicējam:Līdz 3 milj. EUR.Garantija sedz līdz 90% no kredītiestādes finansējuma pamatsummas, bet nepārsniedzot 10 milj. EUR. 
Atbalsta summas ierobežojumi:Atbalsta apmērs saimnieciskās darbības veicējam un ar to saistīto personu grupai nedrīkst pārsniegt vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības veicēja rādītājiem:15% no iepriekšējo trīs noslēgto finanšu gadu vidējā apgrozījuma*;50% no kopējām enerģijas izmaksām 12 mēnešu laikā pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas mēneša*;likviditātes vajadzības turpmākajiem 12 mēnešiem sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem vai 6 mēnešiem lielajiem komersantiem (izņēmums lielajiem komersantiem – likviditātes vajadzības turpmākajiem 12 mēnešiem, ja ir jāsniedz finanšu nodrošinājums tirdzniecības darbībām enerģijas tirgos). *Jaundibinātiem uzņēmumiem aprēķinos tiek izmantots tā pastāvēšanas periods.
Termiņš:·       apgrozāmiem līdzekļiem – līdz 3 gadiem ar iespēju pagarināt termiņu par 1 gadu;·       investīcijām – līdz 6 gadiem. Ir iespēja izmantot labvēlības jeb pamatsummas atlikšanas periodu (tiek maksāti tikai procenti par aizdevuma izmantošanu) līdz 1 gadam, ar iespēju pagarināt termiņu vēl par 1 gadu.Līdz 6 gadiem.
Nodrošinājums:Tiek piemērotas samazinātas nodrošinājuma prasības, kas nozīmē, ka ALTUM izvērtēs aizdevuma piešķiršanu arī tad, ja tas nebūs pilnībā nodrošināts.Nodrošinājuma prasības nosaka kredītiestādes, ALTUM garantija kalpo kā papildu nodrošinājums piešķirtajam komercbanku finansējumam.
Nozares, kas programmā netiek atbalstītas: ·       alkohola, ieroču un munīcijas tirdzniecība;·       tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība;·       azartspēles un derības, finanšu un apdrošināšanas darbības;·       operācijas ar nekustamo īpašumu un dzīvojamā nekustamā īpašuma attīstīšana;·       komercpārvadātājiem kravas autotransporta līdzekļa iegāde;·       kredītiestādes vai citas finanšu iestādes. Ja komersants vienlaikus darbojas vienā vai vairākās atbalstāmajās nozarēs un izslēgtajās nozarēs vai veic neatbalstāmas darbības, tas var pretendēt uz atbalstu, nodrošinot darbību vai izmaksu nodalīšanu.·       alkohola, ieroču un munīcijas tirdzniecība;·       tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība;·       azartspēles un derības, finanšu un apdrošināšanas darbības;·       operācijas ar nekustamo īpašumu un dzīvojamā nekustamā īpašuma attīstīšana. 
Ierobežojumi atbalsta saņemšanai:Uz atbalstu nevarēs pretendēt saimnieciskās darbības veicēji, kuriem:·       nav pamatota Krievijas militārās agresijas Ukrainā izraisīto ekonomisko seku ietekme uz saimniecisko darbību;·       piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai, kuros tieša vai netieša izšķiroša ietekme ir personām no Krievijas vai Baltkrievijas;·       saimnieciskās darbības veicējs nav ekonomiski dzīvotspējīgs;·       nodokļu parādi pārsniedz 1 tūkst. EUR (neattiecas uz nodokļu maksājumiem, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums);·       ir grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes – tas atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem; ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process; ar tiesas spriedumu ir sākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums; saimnieciskā darbība izbeigta.
Izmaksas:·       gada procentu likme: 2,9% + 6 mēn. EURIBOR;·       noformēšanas un izsniegšanas komisijas maksa: 0,6% no aizdevuma pamatsummas, min. 150 EUR. Netiek piemērota komisijas maksa par naudas līdzekļu rezervēšanu, kā arī nav komisijas maksas, ja aizdevums tiek atmaksāts pirms termiņa (neattiecas uz saistību refinansēšanu).·       garantijas prēmija (vienreizējums maksājums gadā par garantijas izmantošanu): 0,25% – 2% gadā.
Atbalsta kumulācijas (apvienošanas jeb kombinēšanas) nosacījumi:Nevar apvienot ar sekojošu ALTUM atbalstu:a) attiecīgu otru kara seku atbalsta programmu, lai mazinātu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radītās sekas uz ekonomiku (aizdevumus ar garantijām un otrādi);b) apgrozāmo līdzekļu aizdevumu un garantiju saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība. Saimnieciskās darbības veicējs var:a) saņemt vairākus kara seku atbalsta programmas aizdevums vai vairākas garantijas, nepārsniedzot maksimālo atbalsta summu un noteikto atbalsta apmēra nosacījumu robežvērtības;b) kara seku atbalstu apvienot ar citām atbalsta programmām, ievērojot šo programmu nosacījumus un finansējuma robežvērtības šo noteikumu ietvaros.
Atbalstu piešķiršanas termiņš:Termiņš noteikts līdz 2022. gada 31. decembrim, bet 20. decembrī valdība pieņēma lēmumu to pagarināt līdz 2023. gada 31. decembrim. Lēmumu vēl nepieciešams saskaņot ar Eiropas Komisiju, tāpēc saimnieciskās darbības veicējiem, iespējams, nāksies rēķināties ar nelielu “pārrāvumu” atbalsta piešķiršanas procesā 2023. gada sākumā.
ALTUM galvenie pamatprincipi un nosacījumi projektu izvērtēšanā: ·       projekta atbilstības noteikšana saskaņā ar atbalsta programmas noteikumiem;·       projekta realizācijai nepieciešamo aktivitāšu un to īstenošanai nepieciešamo resursu novērtēšana (t.sk. plānoto ieguldījumu pamatotības, samērīguma un lietderības izvērtēšana);·       saimnieciskās darbības veicēja darbības, apgrozāmo līdzekļu aprites cikla un/vai iegādājamo aktīvu lietderīgas kalpošanas laika izvērtēšana;·         saimnieciskās darbības veicēja finanšu situācijas un projekta ilgtermiņa finansiālās dzīvotspējas novērtēšana;·         uzņēmējdarbības iespējamo risku un to mazināšanas iespēju izvērtēšana u.c.
Datu glabāšana:Atbalsta saņēmējam pienākums glabāt datus par atbalstu 10 gadus no dienas, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.
Nelikumīgi piešķirts atbalsts:Ja tiek konstatēts valsts atbalsta prasību pārkāpums, komersantam ir pienākums atmaksāt valsts budžetā visu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem.
Programmu regulē:Ministru kabineta  2022. gada 14. jūnija noteikumi Nr. 349 “Noteikumi par aizdevumu programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai”.2022. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 377 “Noteikumi par garantiju programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai”.

Ja nepieciešama palīdzība iepriekš minēto atbalstu piesaistē, lūdzu sazināties ar Leinonen SIA.
Papildus varam sniegt atbalstu arī citos finansējuma piesaistes projektos:

  • ES fondu projekti;
  • ALTUM atbalsta programmas;
  • Finansējuma piesaiste no kredītiestādēm u.c. finanšu institūcijām investīciju veikšanai vai apgrozāmiem līdzekļiem.

Ilona Adamaite

Investments and Finance Advisor

Add Profession Translation

Mobile: +371 24 664 392

Email: ilona.adamaite@leinonen.lv

Nesen publicētie raksti

augustā 10, 2023

IZMAIŅAS ZEMU NODOKĻU UN BEZNODOKĻU VALSTU REGULĒJUMĀ

No 2023.gada 1.jūlija ir spēkā jauni MK noteikumi Nr. 333 ‘’Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts’’. MK noteikumi ir papildināti ar jaunām beznodokļu…

Turpināt lasīt
augustā 9, 2023

Darba ņēmēja nodoklis un tā aprēķins

Latvijas Darba likums nosaka minimālās nodarbinātības prasības, tostarp vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm, minimālās algas apmēru, tiesības uz apmaksātu atvaļinājumu utt. Minimālā alga 2023. gadā ir…

Turpināt lasīt
martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Turpināt lasīt