Darba attiecību izbeigšana gadījumos, kad darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai

Darba līguma izbeigšana ir atļauta tikai Darba likumā noteiktos gadījumos un kārtībā. Ja darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai, darba devējs ir tiesīgs izsniegt darba līguma uzteikumu (turpmāk – Uzteikums), pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 6.punku.

Darba līguma uzteikšanas kārtība

Darbības

Apraksts

 

1.

Jāizvērtē darbinieka profesionālās spējas un to atbilstība nolīgtā darba veikšanai nepieciešamajām spējām

–         Darba devējam jādefinē skaidri darba pienākumi un darbiniekam sasniedzamie mērķi

Darba devējs var objektīvi izvērtēt to, vai darbinieka profesionālās spējas atbilst tām spējām, kas nepieciešamas nolīgtā darba veikšanai tikai tad, ja darbinieks iepriekš ir bijis informēts par prasībām, kas no darbinieka tiek sagaidītas attiecīgajā amatā. Tāpēc rekomendējams uzsākot darba attiecības darbiniekiem skaidri noteikt darba pienākumus, un ja atbilstoši amatam arī skaidri sasniedzamus mērķus.

–         Darbinieka profesionālo spēju izvērtējums

Darba devējam būtu jāveic darbinieka darba izpildījuma novērtējums, lai izvērtētu, vai darbinieks ir spējis izpildīt tās prasības, kas no attiecīgajā nolīgtajā darbā tika sagaidītas. Izvērtējums būtu jāveic rakstveidā.

Izvērtēšanas procesam un kritērijiem būtu jābūt objektīviem, neitrāliem un vienlīdzīgiem starp darbiniekiem, lai izvairītos no iespējamiem strīdiem, kas saistīti ar diskrimināciju.

Ja izvērtēšanas laikā darba devējs konstatē, ka darbiniekam nav nepieciešamo profesionālo spēju nolīgtā amata veikšanai, darba devējs ir tiesīgs izbeigt darba līgumu.

 

2.

Darbiniekam jāpiedāvā strādāt citā darbā pie darba devēja vai tā saistītā uzņēmumā

Pirms darba tiesisko attiecību izbeigšanas, darba devējam jāizvērtē, vai darbinieku var nodarbināt citā darbā, kas ir līdzvērtīgs esošajam darbam un kas atbilstu konkrētā darbinieka kvalifikācijai / profesionālajām spējām. Tāpēc darba devējam jāizvērtē, vai ir šādas vakances darba devēja uzņēmumā vai saistītā uzņēmumā.

Ja ir šādas vakances, darba devējam ir pienākums tās piedāvāt darbiniekam. Ieteicams piedāvājumu izteikt rakstveidā.

Ja darbinieks atsakās no piedāvātās vakances, vai ja darba devējs konstatē ka šādu vakanču nav, tad darba devējs var turpināt darba līguma izbeigšanas procesu. Apstāklis, ka darbinieks ir atteicies no vakances vai ka šādas vakances nav būtu jāiekļauj Uzteikumā.

 

3.

Jāizvērtē vai un cik ilgi darbinieks ir darbinieku arodbiedrības biedrs

Darba devējam ir pienākums noskaidrot, vai darbinieks ir darbinieku arodbiedrības biedrs ilgāk par 6 mēnešiem. Pieprasījumam sniegt informāciju un darbinieka atbildei būtu jābūt rakstveidā.

Ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs ilgāk par 6 mēnešiem, tad darba devējam ir pienākums saņemt attiecīgās arodbiedrības piekrišanu pirms darba līguma uzteikšanas.

 

4.

Arodbiedrības atļaujas saņemšana (ja nepieciešams)

Ja nepieciešama arodbiedrības piekrišana, darba devējs iesniedz attiecīgajai arodbiedrībai pieprasījumu, ar kuru lūdz arodbiedrības piekrišanu darba līguma uzteikumam. Ja 7 darba dienu laikā arodbiedrība neinformē darba devēju par savu lēmumu, uzskatāms, ka arodbiedrība piekritusi darba līguma izbeigšanai.

Ja darbinieku arodbiedrība nepiekrīt darba līguma uzteikumam, viena mēneša laikā no atbildes saņemšanas dienas darba devējs var celt prasību tiesā par darba līguma izbeigšanu.

 

5.

Izvērtē apstākļus, kuros aizliegts uzteikt darba līgumu

Pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 6.punktu, aizliegts uzteikt darba līgumu šādos gadījumos:

–         ar grūtnieci, kā arī ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz 1 gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, — visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna 2 gadu vecumam

 

–         darbinieka pārejošas darbnespējas laikā un laikā, kad darbinieks ir atvaļinājumā vai neveic darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ.

 

6.

Uzteikuma paziņošana

 

Darba devējs sagatavo Uzteikumu rakstveidā un paziņo to darbiniekam. Uzteikumā obligāti norādāmi apstākļi, uz kuru pamata darba līgums tiek uzteikts.

Izbeidzot līgumu, pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 6.punktu, Uzteikuma termiņš ir 1 mēnesis.

Darba devējs uzteikumu var paziņot darbiniekam:

–         Personiski (ieteicams lūgt darbiniekam parakstīties uz uzteikuma, apliecinot faktu, ka uzteikums ir saņemts);

–         Ja darbinieks atsakās personiski saņemt uzteikumu, darba devējs darbiniekam var uzteikumu nolasīt divu liecinieku klātbūtnē un minēto uzteikuma nolasīšanas faktu fiksēt aktā;

–         Pa pastu kā ierakstītu vēstuli uz darbinieka adresi; tādā gadījumā uzskatāms, ka uzteikums paziņots septītajā dienā pēc sūtījuma nodošanas pastā;

–         Pa elektronisko pastu, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tikai gadījumā, ja darba līgumā vai darba koplīgumā tieši noteiks, ka šāds saziņas veids pusēm ir pieņemams. Tādā gadījumā uzskatāms, ka uzteikums paziņots otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

 

7.

Darbiniekam pienākošo summu izmaksa

Darbiniekam ir tiesības saņemt atlaišanas pabalstu, kā apmērs tiek noteikts saskaņā ar Darba līguma 112.pantu, vai attiecīgo darba līgumu vai koplīgumu (ja attiecināms).

Atlaišanas pabalsts un citas naudas summas (darba alga, neizmantotā atvaļinājuma kompensācija, neizmaksātie avansa maksājumi un citas summas, ja attiecināms), kas darbiniekam pienākas no darba devēja, izmaksājamas pēdējā darba dienā.

 
Citi būtiski aspekti, kas jāņem vērā

1)     Jāpārliecinās, ka konkrētais darba līgums vai koplīgums neparedz īpašus nosacījumus darba līguma izbeigšanai.

2)     Nepieciešamās darbības darba līguma uzteikšanai ir jādokumentē, lai nodrošinātu pierādījumus strīdu gadījumā ar darbinieku.

3)     Darbinieks var celt tiesā prasību par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu 1 mēneša laikā no uzteikuma saņemšanas dienas. Ja darba devēja uzteikums nav tiesiski pamatots vai ir pārkāpta noteiktā darba līguma uzteikšanas kārtība, tas saskaņā ar tiesas spriedumu atzīstams par spēkā neesošu un pēc darbinieka lūguma, tiesa var atjaunot darbinieku atpakaļ darbā.

4)     Strīdu gadījumā tiesā darba devējam būs pienākums pierādīt, ka darba līguma uzteikums ir tiesiski pamatots un atbilst noteiktajai darba līguma uzteikšanas kārtībai. Ja darbinieks cēlis prasību par atjaunošanu darbā, darba devējam ir pienākums pierādīt, ka, atlaižot darbinieku no darba, viņš nav pārkāpis darbinieka tiesības turpināt darba tiesiskās attiecības.

Ja Jums nepieciešama palīdzība saistībā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu vai ja Jums ir citi jautājumi saistībā ar darba tiesībām, aicinām Jūs sazināties ar Leinonen Latvia juristu komandu.

Informāciju sagatavoja Leinonen Latvija, Nodokļu un Juridisko konsultāciju departaments.

 

Nesen publicētie raksti

februārī 8, 2024

Kā pareizi definēt darba algu līgumā? 

Darba līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsākšanas.  Darba līgumā jāuzrāda darba samaksas apmēru un izmaksas laiku. Informāciju par darba samaksu var aizstāt ar norādi uz…

Turpināt lasīt
decembrī 12, 2023 -

Darba plūsma un procesu optimizācija

Grāmatvedība strauji attīstās kopā ar tehnoloģiju izaugsmi. Uzņēmumi, kas joprojām lieto vecās sistēmas un manuālas metodes, piemēram, papīra rēķinus vai tabulas datu apstrādei, riskē atpalikt…

Turpināt lasīt
novembrī 22, 2023

Finanšu pārskati ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā: Prasības un termiņi.

”Grāmatvedības likums” attiecas arī uz ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā, un šī likuma 18.pantā teikts, ka par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu,…

Turpināt lasīt