Jauns Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums

Jaunais likums tika izstrādāts balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnijā pieņemtās direktīvas 2013/34/ES noteiktajām prasībām. Ieviešot minētās direktīvas principus jaunajā likumā, atsevišķām kategorijas sabiedrībām tiks samazināts ar gada pārskata sagatavošanu saistītais administratīvais slogs. Zemāk par svarīgāko.

Sabiedrību sadalījums pa kategorijām

Saskaņā ar likumu komercsabiedrības tiks iedalītas kategorijās atbilstoši tam, vai komercsabiedrība kārtējā un iepriekšējā pārskata gadā bilances datumā nepārsniedz vismaz divus no trim sekojošiem kritērijiem:

 

Kritēriji

Mikrosabiedrība

Maza sabiedrība

Vidēja sabiedrība

Liela sabiedrība

1.

bilances kopsumma

350 000 euro

4 000 000 euro

20 000 000 euro

ja pārsniedz vismaz divus no trim vidējas sabiedrības kritērijus

2.

neto apgrozījums

700 000 euro

8 000 000 euro

40 000 000 euro

3.

vidējais darbinieku skaits pārskata gadā

10

50

250

Aprēķinot konsolidēti, mazam, vidējam vai lielam koncernam tiks piemēroti tie paši kritēriji, kas atbilst mazas, vidējas vai lielas sabiedrības kritērijiem. Aprēķinot nekonsolidēti, ir paredzēts, ka koncerniem piemērojamie kritēriji “bilances kopsumma” un “neto apgrozījums” būs jāpalielina par 20%.

Gada pārskata un finanšu pārskata saturs

Turpmāk mikrosabiedrībām un mazām sabiedrībām vairs nebūs jāsagatavo naudas plūsmas pārskats un pašu kapitāla izmaiņu pārskats; vienīgās finanšu pārskata sastāvdaļas būs bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins un finanšu pārskata pielikums. Turklāt finanšu pārskata pielikumā būs ievērojami samazināts sniedzamās informācijas daudzums. Piemēram, nebūs jāatšifrē vidējais darbinieku skaits sadalījumā pa kategorijām, pamatkapitāla sastāvs pa akcijām un daļām, darījumi ar saistītām pusēm, bilancē neiekļautās vienošanās, atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumi uz gada sākumu un beigām, nebūs jāatšifrē arī neto apgrozījums.

Papildus tam, visas mikrosabiedrības būs atbrīvotas no vadības ziņojuma sagatavošanas, bet sabiedrības, kas atbilst mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju noteiktajiem kritērijiem (t.i. bilances kopsumma – 50 000 euro; neto apgrozījums – 100 000 euro; vid.darbinieku skaits pārskata gadā – 5) – arī no finanšu pārskata pielikuma sagatavošanas.

Zvērināta revidenta revīzijas un ierobežotas pārbaudes nosacījumi

Jaunajā likumā ir paredzēti ievērojami augstāki kritēriji, kurus sasniedzot uzņēmumam būs pienākums savu gada pārskatu pakļaut zvērināta revidenta revīzijai, nekā līdz šim noteiktie.

Turpmāk zvērināta revidenta revīzijai būs pakļautas visas lielas un vidējas sabiedrības, kā arī mazas sabiedrības, kuru rādītāji bilances datumā divus gadus pēc kārtas pārsniegs divus no sekojošiem kritērijiem:

1)    bilances kopsumma – 800 000 euro;

2)    neto apgrozījums – 1 600 000 euro;

3)    vidējais darbinieku skaits – 50,

kā arī tās mazās sabiedrības, kuras ir koncerna mātes sabiedrības, vai mazā sabiedrība ir publiskas personas kapitālsabiedrība.

Mazās sabiedrības būs pakļautas zvērināta revidenta veiktai gada pārskata ierobežotai pārbaudei, ja konkrētā sabiedrība netiek pakļauta obligātai zvērināta revidenta revīzijai vai kuru rādītāji bilances datumā divus gadus pēc kārtas nepārsniedz divus no sekojošiem kritērijiem:

1)    bilances kopsumma – 400 000 euro;

2)    neto apgrozījums – 800 000 euro;

3)    vidējais darbinieku skaits – 25.

Tajā pašā laikā maza sabiedrība tā vietā, lai veiktu tikai ierobežoto pārbaudi, varēs izvēlēties zvērināta revidenta pilno revīziju.

Gada pārskata datu ierobežotā pārbaude paredzēta, lai veicinātu finanšu pārskatu kvalitātes uzlabošanu, tai skaitā, finanšu pārskatā norādītās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas atbilstību un “četru acu principa” ievērošanu.

Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats, kas atbilst jaunā likuma prasībām, pirmo reizi būs iesniedzams par 2016. pārskata gadu (pārskata gadu, kurš sākas 2016. gada 1.janvārī vai 2016. kalendārā gada laikā).  

Nesen publicētie raksti

novembrī 22, 2023

Finanšu pārskati ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā: Prasības un termiņi.

”Grāmatvedības likums” attiecas arī uz ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā, un šī likuma 18.pantā teikts, ka par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu,…

Turpināt lasīt
novembrī 2, 2023

Mans grāmatvedis mani lūdz aizpildīt KYC veidlapu, kāpēc?

Mūsdienu ekonomiskajā sistēmā ārpakalpojumu grāmatvežu loma, nodrošinot finanšu pārredzamību un atbilstību, kļuvusi arvien svarīgāka. Baltijas valstīs, tāpat kā daudzās citās jurisdikcijās, ārpakalpojuma grāmatvežiem ir pienākums…

Turpināt lasīt
oktobrī 26, 2023

Valdes locekļa domājamais ienākums un nodokļi

Bieži vien uzņēmumu grupas ietvaros tiek ieceltas amatpersonas, parasti valdes locekļi, kuras nodrošina saimnieciskās darbības veikšanu vairākās grupas komercsabiedrībās un dažādās valstīs. Līdz ar to,…

Turpināt lasīt