Kam pievērst uzmanību sastādot darba līgumu?

Slēdzot darba līgumus saskaņā ar Latvijas regulējumu, ir jāņem vērā Darba likuma 40.pantā ietvertie nosacījumi par darba līgumu saturu. Darba līgumos norādāms: darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, darba devēja vārds, uzvārds (nosaukums), personas kods vai reģistrācijas numurs, adrese, darba tiesisko attiecību sākuma datums, paredzamais ilgums, darba vieta, darbinieka arods, amats, specialitāte un vispārīgs nolīgtā darba raksturojums, darba samaksas apmērs un izmaksas laiks, nolīgtais dienas vai nedēļas darba laiks, ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgums, darba līguma uzteikuma termiņš, norāde uz darba koplīgumu, darba kārtības noteikumiem, kas piemērojami darba tiesiskajām attiecībām.

Papildus darba līgumus ieteicams papildināt arī ar citiem punktiem, kas nākotnē varētu atvieglot iespējamo strīdu risināšanu ar darbinieku. It īpaši svarīgi tas ir gadījumos, ja uzņēmums ir reģistrēts vienā Eiropas Savienības dalībvalstī, bet darbinieka patstāvīga nodarbinātība plānota citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. Jūnija regulas (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) 8.pants, kā arī Latvijas Darba likuma 13.pants paredz tiesības līgumslēdzējiem līgumā izdarīt izvēli par tās valsts regulējumu, kas piemērojams individuālam darba līgumam un darba tiesiskajām attiecībām. Izvēlei jābūt skaidri izteiktai līgumā, vai skaidri saprotamai no līguma noteikumiem.

Sastādot darba līgumus, būtu lietderīgi ņemt vērā arī komersanta saimnieciskās darbības un konkrētā amata īpatnības. Lai novērstu iespējamos individuālos konfliktus, darba līgumos ieteicams ietvert noteikumus par zaudējumu atlīdzināšanu, konkurences ierobežojumu, komercnoslēpuma neizpaušanas pienākumu, atrunu par tiesībām uz intelektuālo īpašumu un citu svarīgu informāciju.

Ja Jums ir nepieciešama palīdzība darba līgumu sastādīšanā vai papildināšanā, lūdzu sazinieties ar mums: http://www.leinonen.lv/kontakti.

Nesen publicētie raksti

novembrī 22, 2023

Finanšu pārskati ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā: Prasības un termiņi.

”Grāmatvedības likums” attiecas arī uz ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā, un šī likuma 18.pantā teikts, ka par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu,…

Turpināt lasīt
novembrī 2, 2023

Mans grāmatvedis mani lūdz aizpildīt KYC veidlapu, kāpēc?

Mūsdienu ekonomiskajā sistēmā ārpakalpojumu grāmatvežu loma, nodrošinot finanšu pārredzamību un atbilstību, kļuvusi arvien svarīgāka. Baltijas valstīs, tāpat kā daudzās citās jurisdikcijās, ārpakalpojuma grāmatvežiem ir pienākums…

Turpināt lasīt
oktobrī 26, 2023

Valdes locekļa domājamais ienākums un nodokļi

Bieži vien uzņēmumu grupas ietvaros tiek ieceltas amatpersonas, parasti valdes locekļi, kuras nodrošina saimnieciskās darbības veikšanu vairākās grupas komercsabiedrībās un dažādās valstīs. Līdz ar to,…

Turpināt lasīt