Nodokļu izmaiņas Latvijā no 2019.gada

Palielināts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un brīvprātīgo iemaksu slieksnis no 55 000 euro uz 62 800 euro (grozījumi likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta piektā daļa).
Sekojoši ir palielinājies arī ienākuma slieksnis, no kura ir jāsāk maksāt solidaritātes nodoklis un jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 31,4% (no 2019.gada 1.janvāra mēneša ienākumam, kas pārsniedz 5233,33 euro, līdz 2018.gada 31.decembrim bija mēneša ienākumam, kas pārsniedza 4583 euro).

IIN piemērošānas izmaiņas ienākumam no iemaksām privātā pensijas fondu pensijas plānā, kuras veiktas no solidatitātes nodokļa saskāņā ar Solidaritātes nodokļa likumā noteikto kārtību.
Proti, līdz 2018.gada 31.decembrim šāda veida ienākumi nerezidentam netika aplikti ar IIN Latvijā. Savukārt rezidentam no šī gūtā ienākuma IIN bija jāmaksā rezumējošā kārtībā iesniedzot gada ienākuma deklarāciju (IIN likuma 8.panta trešās daļas 21.punkts). IIN likuma normas neparedzēja, ka analoģiski kā no darba devēja veiktajām iemaksām privātā pensijas fondu pensija plānā IIN ietur ienākuma izmaksātājs izmaksājot ienākumu.
Līdz ar 2018.gada 13.decembra grozījumiem IIN likumā no 2019.gada 1.janvāra tiek noteikts, ka arī nerezidentam ienākums no iemaksām privātā pensijas fondu pensijas plānā, kuras veiktas no solidaritātes nodokļa, ir apliekams ar IIN Latvijā (IIN likuma 3.panta pirmās daļas 15.punkts) un rezidentam IIN no šī ienākuma ieturēs ienākuma izmaksātājs ienākuma izmaksas brīdī (IIN likuma 17.panta desmitās daļas 15.punkts).
Tādējādi tiek vienādota IIN piemērošanas kārtība ienākumam no iemaksām privātājos pensijas fondos neatkarīgi no ta vai tās veiktas no solidaritātes nodokļa vai no darba devēja veiktajām iemaksām.

Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā spēkā no 2019.gada 3.janvāra
Lai izpildītu Satversmes tiesas lēmumu tika veikti grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā. Ar šiem grozījumiem tiek noteikts sekojošais:

  • No 2019.gada 1.janvāra solidaritātes nodokļu likme ir 25,50%, no summas, kas pārsniedz 62 800 euro gadā;
  • Gada ietvaros tiek piemērota nodokļu likme, kas noteikta saskaņā ar likuma “Par vasts sociālo apdrosināšanu” 18.pantu. Proti, gada ietvaros darba devējs aprēķinot algas nodokļus turpina piemēroto atbilstošu sociālās nodokļa likmes arī pēc tam, kad darbinieka ienākumi pārsniedz 62 8000 euro slieksnis.
  • Līdz pēctaksācijas gada 1.septembrim VID veic pārrēķinu un atmaksā nodokļu maksātājam pārmaksato solidaritātes nodokli. Ja pārmakas atmaksājama tikai darba devējam vai tikai darba ņēmējam, tad tiek atmaksāta attiecīgam nodokļu maksātājam. Ja abām personām, tad VID pārmaksu atmaksās darba devējam. Konkrētāki nosacījumi par solidaritātes nodokļu pārmaksas atmaksu tiks atrunāti Ministru kabineta noteikumos, kurus Ministru kabinetam ir jāizdod līdz šī gada 1.jūnijam.

Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā
2018.gada 13.decembrī Saeima pieņēma grozījumus Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (UIN likums), kuri stājās spēkā no 2019.gada 1.janvāra. Ar šie grozījumiem UIN likumā tika ieviesta Padomes Direktīva 2016/1164 (12.07.2016), ar ko paredz noteikumus tādas nodokļu apiešanas prakses novēršanai, kas tieši iespaido iekšējo tirgu. Proti, UIN likuma normas tiek papildināts ar noteikumiem par kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem (KĀU), nosakot nodokļa maksātājam pienākumu maksāt UIN arī par ārvalstu sabiedrības, kurā nodokļu maksātājam ir būtiska līdzdalība, peļņas daļu, ja šīs ārvalsts sabiedrības peļņa ir gūta veicot neīstus darījumus, kuru iemesls ir nodokļu priekšrocību gūšana. Minētā prasība attiecas arī uz nodokļu maksātāja pastāvīgo pārstāvniecību ārvalstī.
Lai mazinātu Valsts ieņēmumu diensta adminstratīvo slogu tiek noteikts izņēmums, ka šie nosacījumiem neatiecas uz KĀU, kuru peļņa nepārsniedz 750 000 euro un ienākumi, kas nav gūti no preču un pakalpojummu realizācijas, nepārsniedz 75 000 euro. Šis izņēmums neattiecas uz KĀU, kura uzveidota vai nodibināta normatīvajos aktos minētajā zemo nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās, vai uz tur esošu pastāvīgo pārstāvniecību (skat. pielikumā šo valstu un teritoriju sarakstu).

Informāciju sagatavoja Leinonen Latvija, Nodokļu un Juridisko konsultāciju departaments.

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading