Par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli

UVTN objekts un maksātāji

Saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un UVTN likumu (UVTN likums) UVTN maksā komersanti, ārvalsts komersanta filiāles vai zemnieku saimniecības par īpašumā vai turējumā reģistrētu, uz darba līguma vai patapinājuma līguma pamata lietotu vieglo (pasažieru) transportlīdzekli[1].

Saskaņā ar Komerclikumu[2], komersants ir komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība). Piemēram, pastavīgās pārstāvniecības, kas nav ierakstītas komercreģistrā, vai saimnieciskās darbības veicēji UVTN likuma izpratnē nav nodokļa subjekti (maksātāji) un UVTN nemaksā.

UVTN nav jāmaksā arī par transportlīdzekļiem, kas neatbilst UVTN likuma 10.pantā minētiem kritērijiem. Informācija par transportlīdzekļa tipu atrodama transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

UVTN likums neparedz iespēju maksāt UVTN brīvprātīgi. Ja UVTN likuma izpratnē persona nav uzskatāma par UVTN maksātāju vai arī automašīna nav uzskatāma par UVTN objektu, bet neskatoties uz to, UVTN faktiski ir samaksāts, automašīnas ekspluatācijas, tai skaitā arī degvielas izdevumi ir attiecināmi uz saimnieciskās darbības izdevumiem tikai atbilstoši saimnieciskās darbības ietvaros veikto braucienu uzskaites kārtībai. Turpretim, nepamatoti samaksātais UVTN būs uzskatāms kā ar saimniecisko darbību nesaistīts izdevums, kam piemērojams 1,5 palielinošais koeficients.

Automašīnas braucienu uzskaite un izdevumu atskaitīšana

UVTN likuma 14.pantā ir uzskaitīti gadījumi, kad ir piemērojams atbrīvojums no UVTN, piemēram, UVTN nav jāmaksā, ja vieglo transportlīdzekli izmanto tikai un vienīgi saimnieciskās darbības vajadzībām. Tādā gadījumā grāmatvedībā jākārto ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaite, izmantojot transportlīdzeklī uzstādītu maršruta kontroles sistēmu – iekārtu, kas aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmu (GPS). Turklāt transportlīdzeklis ir jādeklarē CSDD (speciāla reģistrācija), norādot maršruta kontroles sistēmas darbības nodrošinātāja nosaukumu un reģistrācijas numuru.

Ja UVTN tiek maksāts, automašīnas ekspluatācijas izdevumi ir attiecināmi uz saimnieciskās darbības izdevumiem pilnā apmērā, neatkarīgi no saimnieciskās darbības ietvaros veiktajiem braucieniem un braucieniem, kas veikti personiskām vajadzībām.

Attiecībā uz degvielas izdevumiem, ja tiek maksāts UVTN vai ir noteikts atbrīvojums no UVTN, tie ir atskaitāmi pamatojoties uz nobraukto kilometru skaitu un automašīnas degvielas patēriņa normu uz 100 kilometriem, kas, savukārt, nevar pārsniegt izgatavotājrūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu vairāk kā par 20%. Šādā gadījumā par automašīnu ir jākārto braucienu uzskaite atvieglotā kārtībā, tajā norādot:

1)     transportlīdzekļa identifikācijas datus (modeli, valsts numuru);

2)     pārskata periodā faktiski nobraukto kilometru skaitu un patērēto degvielu pamatojoties uz odometra rādījumiem mēneša sākumā un beigās un degvielas patēriņa normām.

Izgatavotājrūpnīcas noteikto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu par konkrēto automašīnu var atrast konkrētās automašīnas tehniskajā rokasgrāmatā vai arī jautāt konkrētās automašīnas markas dīleram. Virsnormas patēriņu uzskata par izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, kam piemērojams 1,5 palielinošais koeficients.

Papildus augstāk aprakstītajam, pastāv arī problēmas UVTN piemērošanā, piemēram, attiecībā uz turētāja reģistrāciju situācijās, kad:

  • uzņēmums nomā no fiziskās personas vieglo transportlīdzekli, kas, savukārt, ir iegādāts līzingā un īpašumtiesības vēl nav pārgājušas (ar 2016.gadu daļēji šī problēma tiks atrisināta);
  • uzņēmums nomā no cita komersanta, kuram nav piemērojams UVTN atbrīvojums, vieglo transportlīdzekli, kas, savukārt, ir iegādāts līzingā un īpašumtiesības vēl nav pārgājušas.

[1] UVTN likuma 10. un 11.pants

[2] Komerclikuma 1.panta pirmā daļa

Konsultāciju daļas kontakti

Ja Jums ir jautājumi vai ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu sazinieties ar Inu Spridzāni (ina.spridzane@leinonen.lv, tel. 67358635) vai Kristīni Ereli (kristine.erele@leinonen.lv, tel. 67358600). 

Ja Jums interesē jaunumi nodokļu, darba un citos ar uzņēmējdarbību saistītos tiesību aktos Igaunijā un Lietuvā, lūdzu apmeklējiet http://leinonen.ee/news un http://leinonen.lt/news/news-2015.

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading