pieejams valsts atbalsts saistībā ar covid19 /aprīlis 2021/

Atbalsts krīzes skartām nozarēm

Valsts un pašvaldības iestādes nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums

 

Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī kapitālsabiedrības uz likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu.

Nomas maksas samazinājumam vai atbrīvojumam ir tiesīgi kvalificēties tie komersanti, kas atbilst noteikumos un konkrētas pašvaldības izvirzītiem kritērijiem.

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā minētais nomas maksas atbrīvojums ir noteikts līdz 2021. gada 30. jūnijam.  

Atbalsta pasākumi darba devējiem, darba ņēmējiem, pašnodarbinātām personām, autoratlīdzības saņēmējiem un patentmaksas maksātājiem

Atbalsts par dīkstāvi darba devējiem

Atbalstam par dīkstāvi ir tiesīgi pieteikties darba devēji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi:

 • salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī ir samazinājušies vismaz par 20 %, vai
 • salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies vismaz par 30 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

Dīkstāves pabalsta atbalsta periods ir no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam (bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā epidemioloģiskās situācijas dēļ noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi).

Dīkstāves pabalstu administrē un izmaksā Valsts ieņēmumu dienests.

Atbalsts par dīkstāvi pašnodarbinātām personām un autoratlīdzības saņēmējiem

Dīkstāves pabalstam ir tiesīgas pieteikties tās pašnodarbinātās personas – Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji, autoratlīdzības saņēmēji, kas nav reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā un individuālie komersanti.

Personām, kuras saņem atbalstu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir piemaksu 50 euro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

Atbalsts par dīkstāvi patentmaksas maksātājiem

Dīkstāves atbalstam ir tiesīgi pieprasīt tie patentmaksas maksātāji kuru ieņēmumi mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, ir samazinājušies vismaz par 20 %.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

Par atbalsta periodu patentmaksa vai samazinātā patentmaksa nav jāmaksā.

Atbalsts algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem

Algu subsīdijas paredzētas, lai sniegtu atbalstu nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai.

Atbalstam algu subsīdijai ir tiesīgi pieteikties tie darba devēji, kuru ieņēmumi:

 • ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 % no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ienākumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies;
 • ir samazinājušies vismaz par 30 %, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem.

Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru.

Atbalsts būs pieejams par periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30.jūnijam.

Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai

Grantam apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai var pieteikties Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētie nodokļu maksātāji, uzņēmumi, kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā uzņēmuma** definīcijai, kā arī lielie saimnieciskās darbības* veicēji.

Atbalstam var pretendēt uzņēmums, kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada attiecīgajā mēnesī.

Grantam var pieteikties līdz 2021. gada 15. jūnijam par laiku no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. maijam. Atbalstu var pieprasīt par katru atbalsta perioda mēnesi.

Jauna atbalsta programma tirdzniecības centriem nomas ieņēmumu krituma kompensācijai

Ministru kabinetā apstiprināta jauna atbalsta programma Covid-19 krīzes skartajiem komersantiem, lai kompensētu tā īpašumā esošā tirdzniecības centra nomas ieņēmumu kritumu.

Atbalsta programmu ieviesīs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA). Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2021. gada 15. maijam.

Atbalstam varēs pieteikties pēc Eiropas Komisijas apstiprinājuma.

Atbalsta pasākumi skaistumkopšanas nozarei

Darbinieki, pašnodarbinātie un patentmaksātāji skaistumkopšanas nozarē no 2021. gada 1. janvāra līdz tiesību aktos noteiktā aizlieguma sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus atcelšanai savas atlīdzības vai ienākumu kompensēšanai var vērsties VID un saņemt dīkstāves atbalstu.

Slimības pabalsts

Tiesības uz vienreizēju slimības pabalstu par 14 kalendāram ir laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam

Slimības palīdzības pabalstu izmaksā 60 % apmērā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas pēdējo 12 mēnešu laikā.

Slimības pabalstu pieprasa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai un no šī pabalsta netiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un neveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Darbnespējas lapu apmaksa

Lai samazinātu COVID-19 izplatību darba vietās un palīdzētu darba devējiem, kuru darbinieki slimo ar Covid-19 vai atrodas karantīnā no 2020. gada 16. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, valsts slimības pabalstu piešķir un izmaksā no darbnespējas piemās dienas. Proti, šādā gadījumā tiek izsniegta B slimības lapa.  

Slimības pabalsta apmērs 80 % apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Atbalsta pasākumi nodokļu administrēšanas jomā

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Saimnieciskās darbības veicējiem ir tiesības neveikt noteiktos iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma par 2021.gadu.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam (saimnieciskās darbības veicējam, individuālam komersantam vai individuālā uzņēmuma īpašniekam) par ienākumiem maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, par 2020. un 2021. taksācijas gadu netiek piemērots izdevumu apmēra ierobežojums 80% apmērā no ieņēmumiem vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtotājiem un noteiktais apliekamā ienākuma minimālais apmērs vismaz 20% apmērā no ieņēmumiem divkāršā ieraksta grāmatvedības kārtotājiem.

2021. gadā nav jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas no minimālās algas, izpildoties noteiktiem kritērijiem.

Tiek pagarināts arī gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš personām, kam deklarācijas iesniegšana ir obligāta. 2020. gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 1. Jūlijs.

Pagarināts gada ienākumu deklarācijā aprēķinātā IIN samaksas termiņš.

Pievienotās vērtības nodoklis

No 2021. gada 1. janvāra ir spēkā grozījumi PVN likumā, ar kuriem noteikts, ka PVN atmaksa tiks veikta 30 dienu laikā pēc PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja ar saimniecisko darbību saistītiem izdevumiem uzskatāmi preču un pakalpojumu dāvinājumi ārkārtējās situācijas negatīvi ietekmētām sociālajām grupām (nepersonificējot saņēmēju iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas mērķiem), kā arī personām, kuru pamatdarbība ir medicīnas pakalpojumu sniegšana, izglītības nodrošināšana, labdarība, palīdzība sociāli maznodrošinātajiem, personām ar invaliditāti vai bērniem.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, kas veicis ziedojumus, lai mazinātu Covid-19 izplatības sekas, atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumam ir tiesīgs palielināt noteikto taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē neiekļaujamo ziedojumu summu vēl par trim procentpunktiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums

The enterprise to which the Law on the

Sabiedrība, uz kuru attiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, ir tiesīga gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu par 2020. pārskata gadu iesniegt termiņā, kas par trim mēnešiem pārsniedz likumā noteikto iesniegšanas termiņu.

Alkoholisko dzērienu aprites likums

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība, izņemot beznodokļu tirdzniecības veikalus, ir atļauta arī tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē, ja tiek ievēroti Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktās prasības.

Padziļinātās sadarbības programma

Valsts ieņēmumu dienests 2021., 2022. un 2023. gadā ir tiesīgs nepieņemt negatīvu lēmumu attiecībā uz padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku, ja to ir ietekmējusi COVID-19 krīze un padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks nodrošina pierādījumus objektīvo apstākļu esībai.

Nekustamā īpašuma nodoklis

In 2021, municipalities are entitled to determine Immovable Property Tax payment terms that differ from those stipulated in the Law On Immovable Property Tax, transferring it to a later term in 2021.

Valsts attīstības finanšu institūcijas “Altum” sniegtais atbalsts / Covid – 19

Apgrozāmo līdzekļu aizdevums / Covid-19

Apgrozāmo līdzekļu aizdevums ir likviditātes atbalsts saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.

Atbalsta apmērs ir līdz 1 milj. euro, bet kopējā aizdevuma summa nepārsniedz vismaz vienu no kritērijiem:

 • 25% no komersanta, lauksaimniecības vai zivsaimniecības apgrozījuma 2019. gadā,
 • divkāršu izdevumu apmēru par atalgojumu (t.sk. sociālās iemaksas) 2019. gadā (2019. gada dibinātiem plānotais apjoms divos gados),
 • nepieciešamās likviditātes apjomu darbības nodrošināšanai turpmākajiem 12 mēnešiem.

Atbalsts eksportētājiem / Covid – 19

Eksportētājiem ir atcelti ierobežojumi eksporta garantiju saņemšanai uz Eiropas Savienības un atsevišķām OECD dalībvalstīm.

Atlīdzības maksimālais saistību apmērs par zaudējumiem, kas radušies ar vienu ārvalstu pircēju, ir 2 milj. euro.

Lielo komersantu* garantijas / Covid – 19

Atbalstam var pieteikties lielie komersanti*, kuriem ir pierādāma negatīva Covid-19 ietekme.

Finanšu pakalpojuma summa, ko sedz garantija, nedrīkst pārsniegt 25% no komersanta 2019. gada apgrozījuma.

Garantija sedz līdz 70% vai 90%:

 • jauniem finanšu pakalpojumiem – no neatmaksātās finansējuma pamatsummas, maksimālā garantija līdz 15 milj. euro;
 • esošiem finanšu pakalpojumiem – no atliktās bankas aizdevuma pamatsummas. Atliktai pamatsummai minimālais finanšu pakalpojuma atlikums bankā ir 10 milj. euro, savukārt maksimālā Altum garantija ir 15 milj. euro.

Bankas aizdevuma mērķis, kuram tiek piesaistīta garantija ir:

 • aizdevums investīciju veikšanai,
 • aizdevums apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, tai skaitā kredītlimiti (kredītlīnijas un overdrafti),
 • finanšu līzings, finanšu līzinga limiti.

Atbalsts ir pieejams līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Kredīta brīvdienu garantija / Covid -19

Uzņēmumiem, kuriem Covid-19 izplatības dēļ radušās objektīvas grūtības veikt aizdevumu maksājumus bankās, tiek piedāvātas kredīta garantijas, kas ļauj uzņēmējam saņemt bankas aizdevuma kredītbrīvdienas jeb atliktu bankas kredīta pamatsummas maksājumu.

Garantijas saņemšanai var pretendēt sīkie (mikro), mazie, vidējie** un lielie uzņēmumi.*

Finanšu pakalpojuma summa, ko sedz garantija, nepārsniedz 25% no saimnieciskās darbības veicēja 2019. gada kopējā apgrozījuma, bet maksimālā garantijas summa nepārsniedz 5 milj. euro.

Garantija sedz līdz 50% no finanšu pakalpojuma summas (atlikuma garantijas piešķiršanas brīdī).

Atbalsts ir pieejams līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Kapitāla fonds / Covid – 19

Finansējums ir pieejams lielajiem komersantiem*, kuru darbību negatīvi ietekmēja Covid-19, kā arī tiem lielajiem komersantiem, kuri ir gatavi pielāgot vai pārveidot līdzšinējo komercdarbības modeli jaunajām dzīves un uzņēmējdarbības reālijām.

Atbalstāmie ieguldījumu veidi vai šo ieguldījumu veidu kombinācija uzņēmuma finansējuma vajadzību risināšanai:

 • ieguldījums uzņēmuma kapitālā,
 • mezanīna finansējums – ar iespēju aizdevumu konvertēt kapitāldaļās,
 • uzņēmuma parādu vērtspapīru emisijas iegāde alternatīvajā First North vai Baltijas regulētajā tirgū.

Investīciju apjoms vienam komersantam – līdz 10 milj. euro.

Aizdevumi lieliem un vidējiem komersantiem / Covid – 19

Aizdevumi paredzēti eksporta un konkurētspējas saglabāšanai un palielināšanai, kā arī dzīvotspējīgu projektu īstenošanai:

 • ilgtermiņa materiālām un nemateriālām investīcijām kopā ar kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai citas finanšu institūcijas aizdevumu;
 • aizdevums tiks subordinēts pret cita kreditētāja aizdevumu ar zemāku nodrošinājuma kārtu;
 • līdz 15 milj. euro un ne vairāk par cita finansētāja aizdevumu;
 • Termiņš līdz 20 gadiem, nepārsniedzot iegādājamo aktīvu lietderīgo kalpošanas laiku un amortizācijas termiņu.

Plānotais atbalsts kultūras nozares komersantiem | Covid-19

 

Ministru kabinets ir apstiprinājis atbalstu dzīvotspējīgiem kultūras nozares uzņēmumiem, kuri nodrošina mākslas, izklaides un atpūtas pasākumus un kuru darbību ietekmējusi Covid-19 pandēmija.

Programmas ietvaros nozarē strādājošajiem uzņēmumiem paredzēts atbalsts aizdevumu un grantu veidā kopumā 6 milj. eiro apmērā.

Atbalstam būs iespējams pieteikties pēc atbalsta programmas apstiprinājuma no Eiropas Komisijas.

* Maza, vidēja komersanta statusa noteikšanas kritēriji

Komersants uzskatāms par lielo komersantu, ja darbinieku skaits ir virs 249 un izpildās viens no finanšu rādītājiem:

 • gada apgrozījums ir vairāk nekā 50 milj. euro un/vai  
 • bilances vērtība ir vairāk par 43 milj. euro.

** Sīkie jeb mikrouzņēmumi tiek definēti kā uzņēmumi, kas nodarbina mazāk nekā 10 personas un kuru gada apgrozījums vai gada kopsavilkuma bilance nepārsniedz 2 milj. euro.

Mazie uzņēmumi tiek definēti kā uzņēmumi, kas nodarbina mazāk nekā 50 personas un kuru gada apgrozījums vai gada kopsavilkuma bilance nepārsniedz 10 milj. euro.

Vidējie uzņēmumi tiek definēti kā uzņēmumi, kas nodarbina mazāk nekā 250 personas un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 milj. euro vai gada kopsavilkuma bilance nepārsniedz 43 milj. euro

! Kategorijas noteikšanai uzņēmuma dati tiek skaitīti kopā ar saistītajiem uzņēmumiem un partneruzņēmumiem. Gadījumos, kad pēc darbinieku skaita uzņēmums būtu vienā kategorijā, bet pēc finanšu datiem citā, jāizvēlas augstākā kategorija.

Valsts attīstības finanšu institūcijas “Altum” katra konkrētā finanšu atbalsta instrumenta piešķiršanas nosacījumi, atbalsta summas apmērs, atmaksas termiņi un citi nosacījumi ir nosakāmi, ņemot vērā komersanta darbības nozares specifiku un citus aspektus.

Micro enterprises are enterprises that employ less than 10 employees and whose annual turnover or annual balance sheet value does not exceed 2 million euros.

Small enterprises are enterprises that employ less than 50 employees and whose annual turnover or annual balance sheet value does not exceed 10 million euros.

Medium enterprises are enterprises that employ less than 250 employees and whose annual turnover does not exceed 50 million euro or annual balance sheet value does not exceed 43 million euros.

! To determine the category, the company data are summarised with the related companies and partner companies. If the company, based on the number of employees, would be included in one category, but, based on the financial data, in another, a higher category shall be selected.

Conditions to provide each financial support instrument set by the State Development Financial Institutions “Altum”, the amount of support, repayment term and other conditions shall be determined considering the specifics of the enterprise’s operations and other aspects.

Nesen publicētie raksti

novembrī 22, 2023

Finanšu pārskati ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā: Prasības un termiņi.

”Grāmatvedības likums” attiecas arī uz ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā, un šī likuma 18.pantā teikts, ka par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu,…

Turpināt lasīt
novembrī 2, 2023

Mans grāmatvedis mani lūdz aizpildīt KYC veidlapu, kāpēc?

Mūsdienu ekonomiskajā sistēmā ārpakalpojumu grāmatvežu loma, nodrošinot finanšu pārredzamību un atbilstību, kļuvusi arvien svarīgāka. Baltijas valstīs, tāpat kā daudzās citās jurisdikcijās, ārpakalpojuma grāmatvežiem ir pienākums…

Turpināt lasīt
oktobrī 26, 2023

Valdes locekļa domājamais ienākums un nodokļi

Bieži vien uzņēmumu grupas ietvaros tiek ieceltas amatpersonas, parasti valdes locekļi, kuras nodrošina saimnieciskās darbības veikšanu vairākās grupas komercsabiedrībās un dažādās valstīs. Līdz ar to,…

Turpināt lasīt