Saimnieciskās darbības apturēšana uz laiku – komersanta pienākumi

Saskaņā ar Komerclikumu komersants var apturēt savas komercsabiedrības saimniecisko darbību uz laiku līdz 3 gadiem, par pieņemto lēmumu informējot Uzņēmumu reģistru ierakstīšanai komercreģistrā, kā arī Valsts ieņēmumu dienestu (‘VID’). Vairāk par šo tika aprakstīts mūsu 2016.gada novembrī publicētajā rakstā “Saimnieciskās darbības apturēšana uz laiku”.

Jāņem vērā, ka Komerclikumā noteiktais par komersanta darbības apturēšanu uz laiku attiecas uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, pilnsabiedrībām, komandītsabiedrībām, individuālajiem komersantiem un akciju sabiedrībām.

Darbības līdz saimnieciskās darbības apturēšanai

Pirms komersants lemj par saimnieciskās darbības apturēšanu uz laiku un par šā fakta oficiālo ierakstu komercreģistrā, tam jāizpilda Komerclikuma 333.3 panta 1. daļas nosacījumi. Un tie ir:

1)     jāsamaksā esošie nodokļu parādi (ja tādi ir), kā arī jānokārto nodokļa saistības par periodu, kurā saimnieciskā darbība tiks apturēta;

2)     komersantam nevar būt darbinieki, vai, ja tādi ir – komersanta (darba devēja) pienākums ir paziņot par darba attiecību pārtraukšanu Darba likumā noteiktajā kārtībā (26.nodaļa);

3)     jāiesniedz gada pārskats vai – likumā noteiktajos gadījumos – finanšu pārskats par pēdējo pārskata gadu;

4)     jānorēķinās ar visiem kreditoriem par saistībām, kuru izpildes termiņš iestājas pirms saimnieciskās darbības apturēšanas vai šī perioda laikā un jānodrošina pieteiktie kreditoru prasījumi, kuru izpildes termiņš iestājas pēc darbības apturēšanas perioda.

Pirms komersants pieņem lēmumu par darbības apturēšanu, viņam rakstveidā ir jāinformē visi zināmie kreditori par savu nodomu apturēt darbību, kā arī jāpublicē paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” par kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu un termiņu. Pēc publikācijas, bet ne agrāk kā pēc mēneša, komersants iesniedz pieteikumu darbības apturēšanai Uzņēmumu reģistrā.

5)     jāsagatavo un jāiesniedz saimnieciskās darbības pārskats (‘pārskats’) par periodu, kas ir īsāks par 12 mēnešiem (proti, par periodu pēc iepriekšējā pārskata gada beigām).

Pārskats jāsagatavo saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētajiem gada pārskata sagatavošanas noteikumiem, papildus norādot detalizētu informāciju par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības samazināšanās saimnieciskās darbības apturēšanas rezultātā. Turklāt, ir jāveic inventarizācija, lai varētu konstatēt, vai šādi zaudējumi ir radušies no aktīvu vērtības samazināšanās komersanta darbības apturēšanas dēļ. Pārskats ir jāiesniedz VID ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pārskata apstiprināšanas. 

Darbības pēc saimnieciskās darbības apturēšanas

Saimnieciskās darbības apturēšana uz laiku komersantu neatbrīvo no pienākuma turpināt iesniegt nodokļu deklarācijas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, ja vien konkrētajā nodokļa likumā nav noteikts citādi.

Darba devēja ziņojumi. Ņemot vērā, ka Komerclikuma noteiktajā kārtībā komersants savu saimniecisko darbību var apturēt uz laiku tikai ar nosacījumu, ka komersantam nav neviena darbinieka, un, ja tas tā ir, – darbības apturēšanas periodā darba devēja ziņojumi par darba ņēmēju darba ienākumiem nav jāsniedz.

Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa (‘PVN’) likumu, ja komersantam ir apturēta saimnieciskā darbība Komerclikuma noteiktajā kārtībā, VID 5 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemtas ziņas no Uzņēmumu reģistra par komersanta darbības apturēšanu, pieņem lēmumu par izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra.

Pēc tam 20 dienu laikā no izslēgšanas no PVN reģistra komersantam ir jāiesniedz pēdējā PVN deklarācija par pēdējo taksācijas periodu. Sagatavojot PVN deklarāciju jāņem vērā PVN likuma 104.pantā noteiktais par iespējamo priekšnodokļa korekciju.

Pēc saimnieciskās darbības atjaunošanas, ja būs nepieciešams, komersantam būs jāveic atkārtota PVN reģistrācija PVN likuma 66.pantā noteiktajā vispārīgajā kārtībā.

Uzņēmumu ienākumu nodokļa deklarācija un avansa maksājumi. Ja komercreģistrā ir izdarīts ieraksts par komersanta darbības apturēšanu uz laiku, likums “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (‘UIN likums’) neparedz atbrīvojumu no pienākuma iesniegt taksācijas gada UIN deklarāciju. Līdz ar to, UIN deklarācija būs jāiesniedz arī, ja komersantam darbība ir bijusi apturēta visu taksācijas gadu.

Papildus jāņem vērā, ka minimālais maksājamais UIN par taksācijas gadu ir 50 euro apmērā, un tas tiek piemērots arī, ja komersantam, UIN maksātājam, ir apturēta saimnieciskā darbība.

Savukārt, UIN avansa maksājumus nebūs jāveic mēnešos, kuros saimnieciskā darbība ir apturēta sākot ar mēnesi, kurā komercreģistrā izdarīts ieraksts par komersanta darbības apturēšanu.

Gada pārskati un arhīva glabāšana. Saskaņā ar likums “Par grāmatvedību” komercsabiedrības darbības apturēšana, pamatojoties uz komersanta lēmumu, neatbrīvo komercsabiedrību no gada pārskata sastādīšanas.

Papildus jāatzīmē, ka komersanta darbības apturēšana neatbrīvo komersantu no uzņēmuma arhīva turpmākas glabāšanas.

Nesen publicētie raksti

augustā 10, 2023

IZMAIŅAS ZEMU NODOKĻU UN BEZNODOKĻU VALSTU REGULĒJUMĀ

No 2023.gada 1.jūlija ir spēkā jauni MK noteikumi Nr. 333 ‘’Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts’’. MK noteikumi ir papildināti ar jaunām beznodokļu…

Turpināt lasīt
augustā 9, 2023

Darba ņēmēja nodoklis un tā aprēķins

Latvijas Darba likums nosaka minimālās nodarbinātības prasības, tostarp vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm, minimālās algas apmēru, tiesības uz apmaksātu atvaļinājumu utt. Minimālā alga 2023. gadā ir…

Turpināt lasīt
martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Turpināt lasīt