Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšana

Pamazām tuvojas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas par iepriekšējo taksācijas gadu sagatavošanas darbi.

Nodokļa maksātājiem būtu lietderīgi apsvērt iespēju UIN deklarācijas sagatavošanā un/ vai pārbaudē piesaistīt nodokļu speciālistu. Leinonen Latvia nodokļu speciālistiem ir plaša pieredze, konsultējot dažādus uzņēmumus par dažādām nodokļa normām, kā arī, identificējot nodokļu riskus un iespējas palielināt atskaitāmo izdevumu apmēru, un labvēlīgus nodokļa režīmus. Dažkārt tam ir nepieciešams tikai neliels papildu ieguldījums saimnieciskās darbības un grāmatvedības dokumentācijas uzlabošanā.

Attiecībā uz UIN deklarāciju par 2015.gadu, jāņem vērā, ka ir veiktas nelielas izmaiņas UIN deklarācijā, proti, tajā sniedzamajā informācijā.

Jauni noteikumi par UIN deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu

Ņemot vērā neskaitāmos grozījumus, kas veikti kopš 2011.gada likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (UIN likums) un UIN deklarācijā un tās pielikumos sniedzamajā informācijā, ar 2016.gada 1.janvāri ir stājušies spēkā jauni 2015. gada 29.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 548 “Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu”.

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem noteikumiem Nr. 981, kas bija spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim, jaunajos noteikumos ir iekļauts katras UIN deklarācijas rindas apraksts vai rindas matemātiskais rezultāts.

Jauno deklarāciju jāizmanto, aprēķinot UIN par taksācijas periodu, kas sākas 2015. gadā. UIN deklarācijas veidlapa ir papildināta ar jaunām korekciju rindām, kā arī ir izslēgtas korekciju rindas par UIN likuma normām, kuras vairs nav spēkā, kā, piemēram, par kompensāciju summām, kas izmaksātas vai saņemtas par pārnestajiem zaudējumiem uzņēmumu grupā (ar 2014.gadu norma par zaudējumu pārnešanu uzņēmumu grupā ir izslēgta), par atvieglojumu nosacītā kredītprocentu summām (izslēgta ar 2014.gadu) un par pieļaujamo nedrošiem parādiem paredzēto uzkrājumu palielinājuma summu – virs 20% apmērā no apliekamā ienākuma (izslēgta ar 2013.gadu).

UIN deklarācijas 4.pielikums “Pārskats par zaudējumu pārnešanu uzņēmumu grupā saskaņā ar likuma 14.1 pantu” ir izslēgts, bet UIN deklarācijas 2.pielikumā “Darījumi ar saistītiem uzņēmumiem (personām) par taksācijas periodu” ir samazināts sniedzamās informācijas apjoms. Turpmāk UIN deklarācijas 2.pielikums būs jāaizpilda nodokļa maksātājiem, kuru darījumi ar saistītiem uzņēmumiem (personām) ir veikti par cenām, kas neatbilst tirgus vērtībai vai par cenām, kas atbilst tirgus vērtībai, ja darījuma vērtība pārsniedz 5 000 euro.

UIN avansa maksājumu aprēķina un veidlapas aizpildīšanas kārtība ir palikusi nemainīga. 

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading