Valsts atbalsts Covid-19 pandēmijas krīzes skartajiem uzņēmumiem

Uzņēmumiem, kuru darbība ir būtiski ierobežota Covid-19 straujās izplatības dēļ, ir pieejami speciāli krīzes instrumenti (apgrozāmo līdzekļu grants, darba algu subsīdijas, apgrozāmo līdzekļu aizdevums, garantijas banku kredītu brīvdienām u.c.), kas izstrādāti ar mērķi pārvarēt pandēmijas negatīvo ietekmi un valdības noteiktos ierobežojumus.

Mēs sniegsim profesionālu palīdzību krīzes atbalsta piesaistē un palīdzēsim:

 • noteikt, vai uzņēmums kvalificējas konkrētajam valsts krīzes atbalstam;
 • sagatavot un iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai;
 • aizpildīt citu nepieciešamo dokumentāciju.

Atbalsta piesaistes cena ir atkarīga no darba apjoma konkrētās programmas ietvaros un apstiprinātās finansējuma summas. Sazinieties ar mums un mēs jums nosūtīsim sadarbības piedāvājumu.

Šis apkopojums sniedz atjaunotu informāciju uz 26.10.2021 par Attīstības finanšu institūcijas “Altum” un Valsts ieņēmuma dienesta administrētajām atbalsta programmām Covid-19 seku pārvarēšanai, sniedzot ieskatu par būtiskākajiem atbalsta saņemšanas kritērijiem.

Valsts ieņēmuma dienesta sniegtais atbalsts / Covid-19

Valdība šī gada 26. oktobrī atbalstīja Ekonomikas ministrijas izstrādātās atbalsta programmas – apgrozāmo līdzekļu grants un darba algu subsīdija daļēji nodarbinātajiem darbiniekiem.

Atbalsti nebūs pieejami to nozaru komersantiem, kuru saimniecisko darbību neietekmē izsludinātās Covid-19 ārkārtējās situācijas dēļ ieviestie ierobežojumi.

Atbalsta periods: no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim.

Grantam par oktobra mēnesi varēs pieteikties 10 darba dienu laikā no MK noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienas (t.i., kad saņemts Eiropas Komisijas apstiprinājums); par novembri – līdz 2021. gada 15. decembrim.

Atbalsta programmas būs pieejamas pēc Ministru kabineta grozījumu saskaņošanas un apstiprināšanas Eiropas Komisijā.

Grants apgrozāmajiem līdzekļiem

Grantam apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai var pieteikties Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētie nodokļu maksātāji, uzņēmumi, kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā uzņēmuma** definīcijai, kā arī lielie saimnieciskās darbības* veicēji.

Atbalstam var pretendēt uzņēmums, kas atbilst vienam no šādiem apgrozījuma krituma nosacījumiem un apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai:

 1. atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, un atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 30%, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. vai 2020. gada attiecīgajā mēnesī;
 2. atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā tiem uzņēmumiem, kas reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji pēc 2021. gada 1. janvāra;
 3. atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 30%, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada attiecīgajā mēnesī un apgrozījums 2021. gadā vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10% no 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma.

Atbalstu nosaka 30% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, bet ne vairāk kā 100 000 EUR atbalsta pretendentam katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi un ne vairāk kā 1,8 milj. EUR saistītu personu grupai.

Atbalsts algu subsīdijai

Algu subsīdijas paredzētas darba devējiem to darbinieku atlīdzības daļējai kompensēšanai, pašnodarbinātām personām, mikrouzņēmumu īpašniekiem un individuālajiem komersantiem to ienākumu kompensēšanai, kā arī patentmaksātājiem atlīdzības kompensēšanai.

Atbalstu piešķirs tikai par tām personām, kurām uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu, vai uzsākta vakcinācija.

Atbalstam var pretendēt darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs, kas atbilst vienam no šādiem saimnieciskās darbības ieņēmumu krituma nosacījumiem un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai:

 1. atbalsta perioda mēnesī ieņēmumi ir samazinājušies ne mazāk kā par 20%, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī;
 2. atbalsta perioda mēnesī ieņēmumi ir samazinājušies vismaz par 30%, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem.

Atbalsts darba devējiem viena darbinieka algas subsīdijai tiks noteikts 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas (darbiniekam, kurš atbalsta periodā atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, – no piešķirtā vecāku pabalsta) par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, bet ne vairāk kā 700 EUR kalendāra mēnesī.

Vienlaikus darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru.

Atbalsts algu subsīdijai pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam tiks noteiks vienā no šādiem apmēriem:

 1. pašnodarbinātai personai 50% apmērā no attiecīgās personas deklarētajiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 2021. gada 1. jūlija, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 EUR par kalendāra mēnesi;
 2. pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs – 50% apmērā no vidējā mēneša apgrozījuma mikrouzņēmumā par 2021. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 700 EUR par kalendāra mēnesi;
 3. patentmaksas maksātājam 250 EUR apmērā, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents un vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas​;
 4. pašnodarbinātai persona, kura atbalsta periodā atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50% apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 EUR par kalendāra mēnesi.

Valsts attīstības finanšu institūcijas “Altum” sniegtais atbalsts / Covid-19

Lielāko daļu no pieejamām atbalsta programmām šobrīd nodrošina “Altum”, kas ir specializēta valsts attīstības finanšu institūcija, kas nodrošina finansējumu uzņēmējiem ne tikai biznesa uzsākšanai, uzņēmējdarbības attīstībai un uzņēmumu darbības nodrošināšanai, bet arī sniedz atbalstu, lai palīdzētu uzņēmumiem pārvarēt Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi.

Apgrozāmo līdzekļu aizdevums

Likviditātes atbalsts saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.

Atbalsta apmērs ir līdz 1,5 milj. EUR (iepriekš – līdz 1 milj. EUR, grozīts 13.05.2021), bet kopējā aizdevuma summa nedrīkst pārsniegt vismaz vienu no kritērijiem:

 • 25% no komersanta, lauksaimniecības vai zivsaimniecības apgrozījuma 2019. gadā;
 • divkāršu izdevumu apmēru par atalgojumu (t.sk. sociālās iemaksas) 2019. gadā (2019. gada dibinātiem plānotais apjoms divos gados);
 • nepieciešamās likviditātes apjomu darbības nodrošināšanai turpmākajiem 12 mēnešiem.

Saimnieciskās darbības veicējs var saņemt vairākus aizdevumus, ja aizdevuma piešķiršanas brīdī piešķiramā un iepriekš saņemto aizdevumu neatmaksātā kopsumma nepārsniedz noteikto maksimālo aizdevumu summu.

Fiksētā procentu likme: 1.9%-2.9%.

Kredīta termiņš 1-4 gadi ar max. 24 mēnešu kredīta brīvdienu periodu.

Eksporta kredīta garantija

Eksporta kredīta garantijas darbības mērķis ir atlīdzināt Latvijas eksportētājiem radušos zaudējumus ārvalstu pircēja ilgstošas maksātnespējas vai nemaksāšanas gadījumā.

Covid-19 ietekmē ir atcelti garantiju saņemšanas ierobežojumi eksportētājiem uz attīstītajām valstīm, paplašinot programmas iespējas tieši lielo uzņēmumu* segmentam.

Atlīdzības maksimālais saistību apmērs par zaudējumiem, kas radušies ar vienu ārvalstu pircēju, ir 2 milj. EUR.

Atlīdzības apmērs – 90% no pircēja limita.

Maksimālais atliktā maksājuma termiņš – līdz 2 gadiem, lauksaimniecības produktu eksporta darījumiem līdz 547 dienām.

Kredītu brīvdienu garantija

Uzņēmumiem, kuriem Covid-19 izplatības dēļ radušās objektīvas grūtības veikt aizdevumu maksājumus bankās, tiek piedāvātas kredīta garantijas, kas ļauj uzņēmējam saņemt bankas aizdevuma kredītbrīvdienas jeb atliktu bankas kredīta pamatsummas maksājumu.

Garantijas saņemšanai var pretendēt sīkie (mikro), mazie, vidējie** un lielie* uzņēmumi.

Finanšu pakalpojuma summa, ko sedz garantija, nepārsniedz 25% no saimnieciskās darbības veicēja 2019. gada kopējā apgrozījuma, bet maksimālā garantijas summa nepārsniedz 5 milj. EUR.

Garantija sedz līdz 50% no finanšu pakalpojuma summas (atlikuma garantijas piešķiršanas brīdī).

Atbalsts ir pieejams līdz 2021. gada 31. decembrim.

Express garantija

Covid-19 izraisītās krīzes portfeļgarantijas programmas (kreditēšanas darījumam valsts garantiju piešķir banka) ietvaros izsniegta garantija ekonomiski dzīvotspējīgiem saimnieciskās darbības veicējiem, kam garantija ir nepieciešama, lai mazinātu Covid-19 izplatību seku negatīvo ietekmi uz tā saimniecisko darbību vai finanšu stāvokli.

Garantijas summa līdz 500 000 EUR, sedz līdz 50% no finansējuma pamatsummas.

Finansiālais labums saimnieciskās darbības veicējam aizdevuma procentu likmes vai nodrošinājuma koeficienta samazinājuma veidā.

Atbalstu sniedz līdz 2021. gada 31.decembrim.

Kapitāla fonds

Finansējums ir pieejams lielajiem komersantiem*, kuru darbību negatīvi ietekmēja Covid-19, kā arī tiem lielajiem komersantiem*, kuri ir gatavi pielāgot vai pārveidot līdzšinējo komercdarbības modeli jaunajām dzīves un uzņēmējdarbības reālijām.

Atbalstāmie ieguldījumu veidi vai šo ieguldījumu veidu kombinācija uzņēmuma finansējuma vajadzību risināšanai:

 • ieguldījums uzņēmuma kapitālā;
 • mezanīna finansējums – ar iespēju aizdevumu konvertēt kapitāldaļās;
 • uzņēmuma parādu vērtspapīru emisijas iegāde alternatīvajā First North vai Baltijas regulētajā tirgū.

Investīciju apjoms vienam komersantam – līdz 10 milj. EUR.

Atbalsts kultūras nozares komersantiem

Atbalsts dzīvotspējīgiem kultūras nozares uzņēmumiem, kuri nodrošina mākslas, izklaides un atpūtas pasākumus un kuru darbību ietekmējusi Covid-19 pandēmija.

Atbalstu var saņemt Latvijā reģistrēts mikro, mazais vai vidējais** komersants.

Programmas ietvaros nozarē strādājošajiem uzņēmumiem pieejamais atbalsts aizdevumu un grantu veidā kopumā ir līdz 6 milj. EUR apmērā.

Atbalstu piešķir līdz 2021. gada 31. decembrim.

Sīkā, mazā, vidējā un lielā komersanta statusa noteikšanas kritēriji:

*Komersants uzskatāms par lielo komersantu, ja darbinieku skaits ir virs 249 un izpildās viens no finanšu rādītājiem:

 • gada apgrozījums ir vairāk nekā 50 milj. EUR un/vai  
 • bilances vērtība ir vairāk par 43 milj. EUR.

**Sīkie jeb mikrouzņēmumi tiek definēti kā uzņēmumi, kas nodarbina mazāk nekā 10 personas un kuru gada apgrozījums vai gada kopsavilkuma bilance nepārsniedz 2 milj. EUR.

Mazie uzņēmumi tiek definēti kā uzņēmumi, kas nodarbina mazāk nekā 50 personas un kuru gada apgrozījums vai gada kopsavilkuma bilance nepārsniedz 10 milj. EUR.

Vidējie uzņēmumi tiek definēti kā uzņēmumi, kas nodarbina mazāk nekā 250 personas un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 milj. EUR vai gada kopsavilkuma bilance nepārsniedz 43 milj. EUR.

! Kategorijas noteikšanai uzņēmuma dati tiek skaitīti kopā ar saistītajiem uzņēmumiem un partneruzņēmumiem. Gadījumos, kad pēc darbinieku skaita uzņēmums būtu vienā kategorijā, bet pēc finanšu datiem citā, jāizvēlas augstākā kategorija.

Valsts attīstības finanšu institūcijas “Altum” katra konkrētā finanšu atbalsta instrumenta piešķiršanas nosacījumi, atbalsta summas apmērs, atmaksas termiņi un citi nosacījumi ir nosakāmi, ņemot vērā komersanta darbības nozares specifiku un citus aspektus.

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading