Valsts atbalsts uzņēmējiem saistībā ar COVID19 /03.12.2020./

Lai ierobežotu COVID-19 izplatību Latvijā no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 11.janvārim visā Latvijā ir izsludināta ārkārtēja situācija, nosakot arī stingrus ierobežojumus.
Detalizēta informācija par ierobežojumiem: https://www.mk.gov.lv/lv/content/covid-19 
2020.gada 5.jūnijā Saeima pieņēma likumu “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums”, kas stājas spēkā no 2020.gada 10.jūnija.
Šis apkopojums sniedz atjaunotu informāciju par valsts atbalstu uzņēmējiem, kas šobrīd pieejami Latvijā.
Uzņēmumiem pieejamie valsts atbalsta pasākumi noteikti Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā un uz minētā likuma pamata izdotajos normatīvajos aktos.

Regulējuma mērķis ir atjaunot vispārējo tiesisko kārtību pēc noteiktā ārkārtējās situācijas termiņa beigām, paredzot atbilstošu pasākumu kopumu Covid-19 infekcijas izplatības pārvarēšanai un īpašos atbalsta mehānismus un izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, lai nodrošinātu sabiedrības ekonomiskās situācijas uzlabošanos un veicinātu valsts tautsaimniecības stabilitāti.

ATBALSTA VEIDS

APRAKSTS

Atbalsts krīzes skartām nozarēm

Nodokļu samaksas termiņa pagarinājums

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā ir noteikts, ka nodokļu maksātājam, kuru skārusi Covid-19 izraisītā krīze, ir tiesības līdz 2020. gada 30. decembrim (plānots pagarināt termiņu līdz 2021. gada 30. Jūnijam) pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, kā arī lūgt piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”, ja termiņa kavējums radies Covid-19 izplatības dēļ.

Lai pretendētu uz termiņa pagarinājumu, nodokļu maksātājam ir jāiesniedz motivēts iesniegums Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID). Iesniegšanas termiņš – 15 dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās vai šā likuma spēkā stāšanās dienas.

Nodokļu administrācijai ir tiesības nokavēto nodokļu maksājumu samaksu:

–       sadalīt termiņos vai

–       atlikt uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.

Nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums, nokavējuma nauda netiek aprēķināta.

Valsts un pašvaldības iestādes atbrīvo vai samazina nomas maksu

 

Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī kapitālsabiedrības uz likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu. Tāpat varēs nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Nomas maksas samazinājumam vai atbrīvojumam ir tiesīgi kvalificēties tie komersanti, kas atbilst noteikumos un konkrētas pašvaldības izvirzītiem kritērijiem.

Ja pašreiz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā minētais nomas maksa atbrīvojums ir noteikts līdz 2020. gada 31. decembrim, tad līdz ar grozījumu pieņemšanu šajā likumā nomas maksas atbrīvojums tiks pagarināts līdz 2021. gada 30. jūnijam.  

Atbalsta pasākumi darba devējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem

Atbalsts par dīkstāvi darba devējiem

Atbalstam par dīkstāvi ir tiesīgi pieteikties darba devēji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī ir samazinājušies vismaz par 20 %.

Dīkstāves pabalsts tiks izmaksāts 70 % apmērā no darbinieka deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 30. oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā darba devēja.

Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju darbiniekiem dīkstāves pabalsts tiks izmaksāts 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2020. gada trešo ceturksni.

Dīkstāves pabalsta apmērs vienam darbiniekam nav mazāks kā 330 euro un ne vairāk kā 1000 euro par kalendāra mēnesi.

Darba devējs ir tiesīgs izmaksāt darbiniekam starpību starp darbinieka saņemtā dīkstāves pabalstu un darba samaksas apmēru.

Darbiniekam, kurš saņem atbalstu par dīkstāvi, piešķir piemaksu 50 euro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

Dīkstāves pabalsta atbalsta periods no 2020. gada 9. novembra līdz 2021.gada 9.janvārim.

Dīkstāves pabalstu administrē un izmaksā VID.

Atbalsts par dīkstāvi pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem

Dīkstāves pabalstam ir tiesīgi pieteikties tās pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji, kuru ienākumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ienākumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī ir samazinājušies vismaz par 20 %.

Atbalstu par dīkstāvi pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā un autoratlīdzības saņēmējam, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs nosaka 70 % apmērā no attiecīgās personas vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) par 2020. gada trešo ceturksni, bet ne mazāk kā 330 euro un ne vairāk kā 1000 euro par kalendāra mēnesi.

Atbalstu par dīkstāvi pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, nosaka 50 % apmērā no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada trešo ceturksni, bet ne mazāk kā 330 euro un ne vairāk kā 1000 euro par kalendāra mēnesi.

Atbalsta apmērs par dīkstāvē esošam patentmaksas maksātājam – 400 euro apmērā, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents, vai ja patents bijis spēkā vismaz sešus mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas.

Valsts atbalsts pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem administrē un izmaksā VID.

Pašnodarbinātai personai un patentmaksātājam, kurš saņem atbalstu par dīkstāvi, piešķir piemaksu 50 euro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

Atbalsts algu subsīdijai

Algu subsīdijas paredzētas, lai sniegtu atbalstu nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai.

Atbalstam algu subsīdijai ir tiesīgi pieteikties tie darba devēji, kuru ienākumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ienākumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.

Atbalsts algu subsīdijai uzņēmējiem būs pieejams 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020.gada 1.augusta līdz 31.oktobrim, bet ne vairāk kā 500 euro apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku.

Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru.

Atbalsts būs pieejams par periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim.

Atbalsts apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai

Atbalstam apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai varēs pieteikties VID reģistrētie nodokļu maksātāji, uzņēmumi, kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā uzņēmuma definīcijai, kā arī lielie saimnieciskās darbības veicēji.

Atbalstam var pretendēt uzņēmums, kuram atbalsta periodā ir apgrozījuma kritums vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā.

Atbalstu nosaka 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 euro un ne vairāk kā 800 000 euro saistītu personu grupai.

Atbalsts pieejams par laikposmu no 2020. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim. Atbalstu piešķir vienreiz par visu atbalsta periodu.

Vienreizējs slimības pabalsts

Tiesības uz vienreizēju slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendāra dienām ir šādām sociāli apdrošinātām personām:

1) vienam no bērna vecākiem, vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina, ja šī persona nevar strādāt attālināti un aprūpējamais bērns ir vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un ja bērns ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti;

2) personai, kas ir atbalsta persona personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru vai dienas centru.

Tiesības uz vienreizēju slimības pabalstu par 14 kalendāram ir katrā sekojošā periodā:

–       laikposmā no 2020. gada 30 novembrim līdz 2020. gada 31. decembrim un

–       laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam

Slimības palīdzības pabalstu izmaksā 60 % apmērā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Vienreizējo slimības pabalstu pieprasa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai un no šī pabalsta netiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un neveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Darbnespējas lapu apmaksa

Lai samazinātu COVID-19 izplatību darba vietās un palīdzētu darba devējiem, kuru darbinieki slimo ar Covid-19 vai atrodas karantīnā no 2020. gada 16. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, valsts slimības pabalstu piešķir un izmaksā no darbnespējas piemās dienas. Proti, šādā gadījumā tiek izsniegta B slimības lapa.  

Valsts piešķir arī slimības pabalstu par pirmām trīs dienām, ja no 2020. gada 16. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam darbiniekam izsniegta darbnespējas lapa akūtu augšējo elpceļu infekciju dēļ. Šo trīs dienu laikā attiecīgi darbiniekam ir jāveic Covid-19 tests un, ja tests ir pozitīvs, tad slimības pabalstu turpina maksāt valsts. Savukārt, ja Covid-19 tests ir negatīvs, darbiniekam tiek atvērta A slimības lapa un darba devējs izmaksā no saviem līdzekļiem slimības naudu sākot no ceturtās slimības dienas, taču ne ilgāk kā par 10 kalendārām dienām.

Slimības pabalsta apmērs 80 % apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

 

 

Atbalsta pasākumi nodokļu administrēšanas jomā

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Saimnieciskās darbības veicējiem tiesības neveikt noteiktos iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma par 2020.gadu. Plānots noteikt, ka avansa maksājumi nebūs jāmaksā arī par 2021. gadu.

Pievienotās vērtības nodoklis

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu laikā no šā gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim pārmaksātais pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) tiek atmaksāts īsākā periodā ne kā to paredz PVN likuma normas.

Savukārt no 2021. gada 1. janvāra spēkā būs grozījumi PVN likumā, saskaņā kuriem tiks noteikta PVN atmaksa īsākā periodā nekā to paredz pašreiz spēkā esošās PVN likuma normas. Proti, PVN atmaksa tiks veikta 30 dienu laikā pēc PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja ar saimniecisko darbību saistītiem izdevumiem (laikposmā no 2020.gada 9.novembra līdz 2020. gada 31. decembrim) uzskatāmi preču un pakalpojumu dāvinājumi ārkārtējās situācijas negatīvi ietekmētām sociālajām grupām (nepersonificējot saņēmēju iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas mērķiem), kā arī personām, kuru pamatdarbība ir medicīnas pakalpojumu sniegšana, izglītības nodrošināšana, labdarība, palīdzība sociāli maznodrošinātajiem, personām ar invaliditāti vai bērniem, ja vienlaikus ir izpildīti šādi nosacījumi:

–       dāvinājuma saņēmējs nav ar nodokļu maksātāju saistīta persona;

–       informācija par dāvinājumu ir darīta publiski zināma;

–       informācija par dāvinājuma saņēmēju un atbalsta summu tiek iesniegta VID kopā ar pārskata gada pēdējā mēneša deklarāciju.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, kas veicis ziedojumus, lai mazinātu Covid-19 izplatības sekas, (laikposmā no 2020.gada 9.novembra līdz 2020. gada 31. decembrim) atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumam ir tiesīgs palielināt noteikto taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē neiekļaujamo ziedojumu summu vēl par trim procentpunktiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem.

Plānotie grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā paredz, ka šīs normas piemērošana tiks pagarināta līdz dienai, kurā spēku zaudēs šīs likums.  

Padziļinātās sadarbības programma

VID šajā, 2021., 2022. un 2023. gadā ir tiesīgs nepieņemt negatīvu lēmumu attiecībā uz padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku, ja to ir ietekmējusi COVID-19 krīze un padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks nodrošina pierādījumus objektīvo apstākļu esībai.

Akcīzes nodoklis

Atļauts realizēt alkoholiskos dzērienus, izmantojot distances līgumu, Aizliegts realizēt alkoholiskos dzērienus personām, kas jaunākas par 18 gadiem, un laikā no pulksten 22.00 līdz 8.00.

Nekustamā īpašuma nodoklis

Pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt no likuma par nekustamā īpašuma nodokli atšķirīgus nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros. Šīs tiesības pašvaldība var īstenot, gan pieņemot lēmumu par visiem nodokļa maksātājiem, gan nosakot noteiktas nodokļa maksātāju kategorijas. Lēmumu pašvaldībām publiski ir jādara zināmu nodokļu maksātājiem.

Plānotie grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā paredz, ka arī 2021. gadā pašvaldībām tiks saglabātas tiesības mainīt nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus.

Valsts attīstības finanšu institūcijas “Altum” sniegtais atbalsts / Covid – 19

Apgrozāmo līdzekļu aizdevums / Covid-19

Apgrozāmo līdzekļu aizdevums ir likviditātes atbalsts saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.

Atbalsta apmērs ir līdz 1 milj. euro, bet kopējā aizdevuma summa nepārsniedz vismaz vienu no kritērijiem:

–       25% no komersanta apgrozījuma 2019.gadā,

–       divkāršu izdevumu apmēru par atalgojumu (t.sk sociālās iemaksas) 2019. gadā (2019. gada dibinātiem plānotais apjoms divos gados),

–       nepieciešamās likviditātes apjomu darbības nodrošināšanai turpmākajiem 12 mēnešiem.

Atbalsts eksportētājiem / Covid – 19

Līdz 2020.gada 31.decembrim ir atcelti ierobežojumi eksporta garantiju saņemšanai uz Eiropas Savienības un atsevišķām OECD dalībvalstīm.

Turpmāk eksporta garantijām uz attīstītajām valstīm var pieteikties arī lielie uzņēmumi* neatkarīgi no eksporta apgrozījuma un valsts, uz kuru plānoti darījumi, bez papildus ierobežojumu noteikšanas.

Atlīdzības maksimālais saistību apmērs par zaudējumiem, kas radušies ar vienu ārvalstu pircēju, ir 2 milj. euro.

Lielo komersantu* garantijas / 

Covid – 19

Atbalstam var pieteikties lielie komersanti*, kuru:

–       iepriekšējos divos gados eksports veido vismaz 30 % no apgrozījuma,

–       plānotais eksports turpmākajos divos gados ir vismaz 50 % no apgrozījuma, ja pārceļ darbību uz Latviju no teritorijas ārpus EEZ vai uzsāk darbību Latvijā,

–       kuriem ir pierādāma negatīva Covid-19 ietekme

Garantijas apmērs ir līdz 25% no komersanta 2019.gada apgrozījuma:

–       jauniem uzņēmumiem – līdz 15 milj. euro

–       esošiem uzņēmumiem – atliktai bankas aizdevuma pamatsummai. Minimālais finanšu pakalpojuma atlikums bankā ir 10 milj. euro, savukārt maksimālā Altum garantija ir 15 milj. euro.

Bankas aizdevuma mērķis, kuram tiek piesaistīta garantija ir:

–       aizdevums ir nepieciešams investīciju veikšanai,

–       aizdevums ir nepieciešams apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, tai skaitā kredītlimiti (kredītlīnijas un overdrafti),

–       finanšu līzings, finanšu līzinga limiti.

Kredīta brīvdienu garantija / 

Covid -19

Uzņēmumiem, kuriem Covid-19 izplatības dēļ radušās objektīvas grūtības veikt aizdevumu maksājumus bankās, tiek piedāvātas kredīta garantijas, kas ļauj uzņēmējam saņemt bankas aizdevuma kredītbrīvdienas jeb atliktu bankas kredīta pamatsummas maksājumu.

Garantijas saņemšanai var pretendēt mazie, vidējie** un lielie uzņēmumi.*

Finanšu pakalpojuma summa, ko sedz garantija, nepārsniedz 25% no saimnieciskās darbības veicēja 2019.gada kopējā apgrozījuma, bet maksimālā garantijas summa nepārsniedz 5 milj. euro.

Kapitāla fonds / Covid – 19

Finansējums ir pieejams lielajiem komersantiem*, kuru darbību negatīvi ietekmēja Covid-19, kā arī tiem lielajiem komersantiem, kuri vēlas transformēt līdzšinējo komercdarbības modeli atbilstoši aktuālajiem uzņēmējdarbības vides un dzīves izaicinājumiem.

Atbalstāmie ieguldījumu veidi vai šo ieguldījumu veidu kombinācija uzņēmuma finansējuma vajadzību risināšanai:

–       ieguldījums uzņēmuma kapitālā,

–       mezanīna finansējums – ar iespēju aizdevumu konvertēt kapitāldaļās,

–       uzņēmuma parādu vērtspapīru emisijas iegāde alternatīvajā First North vai Baltijas regulētajā tirgū.

Investīciju apjoms vienam komersantam – līdz 10 milj. euro.

Aizdevumi lieliem un vidējiem uzņēmumiem / Covid – 19

Eksporta un konkurētspējas saglabāšanai un palielināšanai, kā arī dzīvotspējīgu projektu īstenošanai.

–       Ilgtermiņa materiālām un nemateriālām investīcijām ar kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai citas finanšu institūcijas aizdevumu;

–       Aizdevums tiks subordinēts pret cita kreditētāja aizdevumu ar zemāku nodrošinājuma kārtu;

–       Līdz 15 milj. euro un ne vairākpar cita finansētāja aizdevumu;

–       Termiņš līdz 20 gadiem, nepārsniedzot iegādājamo aktīvu lietderīgo kalpošanas laiku un amortizācijas termiņu.

* Komersants uzskatāms par lielo komersantu, ja izpildās vismaz viens no kritērijiem:

–       uzņēmumā ir nodarbināti vairāk par 250 darbiniekiem vai

–       uzņēmuma / uzņēmumu grupas konsolidētais apgrozījums ir vairāk nekā 50 milj. euro 

–       uzņēmuma konsolidētās bilances vērtība ir vairāk par 43 milj. euro.

** Mazie uzņēmumi tiek definēti kā uzņēmumi, kas nodarbina mazāk nekā 50 personas un kuru gada apgrozījums vai gada kopsavilkuma bilance nepārsniedz 10 miljonus euro.

Vidējie uzņēmumi tiek definēti kā uzņēmumi, kas nodarbina mazāk nekā 250 personas un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro vai gada kopsavilkuma bilance nepārsniedz 43 miljonus euro, vērtējot uzņēmuma rādītājus atsevišķi un/vai uzņēmumu grupu.

Valsts attīstības finanšu institūcijas “Altum” katra konkrētā finanšu atbalsta instrumenta piešķiršanas nosacījumi, aizdevuma summas apmērs, atmaksas termiņi un citi nosacījumi ir nosakāmi, ņemot vērā komersanta darbības nozares specifiku un citus aspektus.

Recent Posts

janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading
oktobrī 25, 2022

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

Kopš šī gada 18. oktobra apstrādes rūpniecības energoietilpīgiem uzņēmumiem atvērta pieteikšanās jaunajā atbalsta programmā, kuras ietvaros komersantiem tiks kompensēts elektroenerģijas un dabasgāzes cenu pieaugums par…

Continue reading