LØNN I NORGE OG HVORDAN DEN BLIR BEREGNET

Lønnsavgifter i Norge kan ha betydelig innvirkning på hvor mye en ansatt får utbetalt. Skatten beregnes basert på ulike faktorer som den ansattes lønn, fordeler og andre tilleggskostnader. Det er viktig at både ansatte og arbeidsgivere forstår hvordan beregningen fungerer.

Lønnen i Norge kan være et fast månedlig beløp (fastlønn), timelønn eller ukelønn. Bonuser og uregelmessige tillegg regnes også som en del av lønnen. Beløpet som faktisk går inn på ansattes bankkonto er nettolønn som er bruttolønn minus skatt.

Den totale kostnaden for en ansatt vil bestå av flere deler. En av dem er feriepenger som er enten 10,2 % (minstekrav) eller 12 % (om det er avtalt 5 uker ferie) av bruttolønnen. For ansatte over 60 år er feriepengesatsen minimum 12,5% og kan være 14,3 %.

Hva består lønn av?

En annen del av lønna er arbeidsgiveravgift. Den varierer ut fra hvor den ansatte jobber og betaler skatt, fra 0 % i Nord-Norge til 14,1 % i Sør-Norge. Når ansattes årlige bruttolønn overstiger 750 000 kroner, skal arbeidsgiver betale ekstra arbeidsgiveravgift på 5% for den delen som er over 750 000-grensen.  I tillegg må arbeidsgiver bidra med minimum 2 % av arbeidstakerens lønn for å dekke pensjonskostnaden, også kjent som OTP (obligatorisk tjenestepensjon) og betale arbeidsgiveravgift av pensjonskostnaden. Yrkesskadeforsikring er også påkrevd, og prisen varierer avhengig av bransje.

For å illustrere hvordan disse kostnadene påvirker den samlede lønna, la oss ta et eksempel med en ansatt som har en bruttolønn på 500 000. Merkostnadene inkludert feriepenger, arbeidsgiveravgift, OTP og yrkesskadeforsikring kan komme opp i ca. 100 000 kroner. Derfor vil totalkostnaden være omtrent 600 000 kroner.

Generelt er lønnsnivået høyt i Norge, noe som kan forklare de høye levekostnadene i landet. Gjennomsnittlig månedslønn i 2022 var 53 150 kroner, mens medianlønnen lå på 47 755 og gir et mer realistisk gjennomsnitt.  Det er viktig å merke seg at mens noen har svært høye lønninger, er det også mange i den andre delen av skalaen.

Også ansattgoder kan påvirke arbeidsgiveravgiften. Visse fordeler som avisabonnement, hjemme-PC, bedriftshelsetjenester og gratis parkering kan mottas skattefritt. Imidlertid, kan enkelte fordeler som f.eks treningsmedlemskap som betales av arbeidsgiver være skattepliktig.

Minstelønn, overtid og helligdager

I Norge er det ingen lovfestet minstelønn. Det er imidlertid unntak for ansatte i enkelte bransjer som bygg, renhold, overnatting, servering, skips- og verftsindustrien, jordbruk og gartnerier, fiskeindustribedrifter, elektro, godstransport på vei og persontransport med turbil. Formålet med disse unntakene er å hindre at ansatte med utenlandsk bakgrunn får lavere lønn enn det som er vanlig i Norge. Noen fagforeninger kan også ha avtaler med arbeidsgivere som spesifiserer krav til minstelønn og andre arbeidsvilkår.

Ifølge arbeidsmiljøloven skal alt arbeid utover grensen for normal arbeidstid kompenseres. Grensene for alminnelig arbeidstid er satt til 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager. Disse grensene kan imidlertid være lavere for spesifikke kategorier ansatte som f.eks. skiftarbeidere, de som jobber på søndager eller ansatte i tunneldrift. Arbeidsgivere har kun unntaksvis lov til å kreve overtid og det finns visse begrensninger for total arbeidstid.

Helligdager i Norge gir som hovedregel ansatte rett til fri, men det finnes unntak for enkelte bransjer som fabrikker med døgndrift, hoteller, helseinstitusjoner og politi. Også kiosker, butikker under 100 kvm, cafeer, restauranter, bensinstasjoner og museer er omfattet av unntaket. Betalingen for helligdager er regulert i ansattes kontrakt. Hvis en ansatt har fast månedslønn, blir lønnen den samme uavhengig av antall helligdager i en måned. Timelønnede, derimot, får kun betalt for de timene som er utført og får ikke kompensasjon for helligdager med mindre de jobber de dagene. Tariffavtaler mellom arbeidstakere og arbeidsgivere regulerer ofte disse forholdene.

Forståelsen av hvordan lønn blir beregnet gir deg mulighet for riktig budsjettering, økonomisk planlegging og sikrer overholdelse av skatteregler. Arbeidsgivere bør være åpne om hva ansattes lønn består av, og ansatte bør være klar over hvordan skatt påvirker deres nettolønn. Denne kunnskapen er avgjørende for å ta gode økonomiske beslutninger og forstå den sanne verdien av arbeidet deres.

Kontaktinformasjon

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Leinonen Norway (contact@leinonen.no, telefon: + 47 919 05 058).

Nylige innlegg

februar 7, 2024

Partnerskap med Tripletex

2024 blir virkelig et år med mange endringer! Vi skrev tidligere om de viktigste endringene innen regelverket i Norge, så om den nye skattemeldingen, men…

Fortsett å lese
januar 8, 2024

Hvordan fungerer EHF-faktura?

Med tanke på økt digitalisering i regnskapsbransjen er EHF-faktura absolutt et smart valg. Enten du allerede bruker EHF-faktura eller vurderer denne løsningen, her er vår…

Fortsett å lese
desember 19, 2023

Ny skattemelding i 2024: Overgang til en ny løsning

Skatteetaten ønsker å forenkle prosessen av innlevering av skattemelding og årsoppgjør og samtidig øke kvaliteten på innleveringene. Derfor blir det en helt ny skattemelding neste…

Fortsett å lese