PRACA ZDALNA

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów o pracy zdalnej uchylona zostanie aktualna (tymczasowa) podstawa do zlecenia pracy zdalnej, która znajduje się w tzw. ustawie covidowej. Oznacza to, że od 7.04.2023 r. jedyną podstawą wykonywania pracy zdalnej będzie kodeks pracy.

Wykonywanie pracy zdalnej może być zlecane, jeżeli pracownik posiada umiejętności i możliwości techniczne i biznesowe oraz zaplecze do wykonywania takiej pracy oraz rodzaj pracy na to pozwala.

Praca zdalna może być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy (całkowicie poza siedzibą pracodawcy) albo częściowo – zarówno w siedzibie pracodawcy, jak i poza nią (na przykład 2 dni w siedzibie pracodawcy i 3 dni w domu pracownika).

Podstawowa forma pracy zdalnej opiera się na uzgodnieniu pomiędzy pracodawcą i racownikiem.

Praca zdalna:

 • Wykonywana jest z dala od miejsca swojej stałej pracy
 • Pracodawca ma możliwość wskazania miejsca
 • Może być nałożona przez pracodawcę
 • Może być wnioskowana przez pracownika

Procedury, dokumenty

W przypadku pracy zdalnej Pracodawca sporządza:

 • politykę (regulamin) lub załącznik do polityki (regulamin) pracy zdalnej dla wszystkich pracowników, a pracownik poświadcza, że zapoznał się z polityką i posiada odpowiednie pomieszczenia i zakwaterowanie do pracy zdalnej.
 • porozumienia o pracy zdalnej w którym pracownik poświadcza, że zapoznał się z polityką i posiada odpowiednie pomieszczenia i zakwaterowanie do pracy zdalnej (w przypadku Związków Zawodowych również porozumienie)

Pracownik składa oświadczenie w formie papierowej lub elektronicznej:

 • że dysponuje niezbędnymi warunkami lokalowymi i technicznymi do wykonywania pracy zdalnej (ochrona danych osobowych, BHP, miejsce pracy zdalnej, wymogi ergonomii)
 • lub że zapoznał się z regulaminem lub podpisuje porozumienie, potwierdza jednocześnie, że spełnia wymogi pracy zdalnej.

W przypadku wykonywania pracy zdalnej dokumenty wymagają formy pisemnej, mogą być złożone w postaci papierowej lub elektronicznej.

Obowiązki Pracodawcy

Pracodawca zapewnia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną:

 • materiały i narzędzia pracy, w tym wyposażenie techniczne niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 • instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokrycie niezbędnych kosztów do wykonywania pracy zdalnej;
 • przeszkolenie i pomoc techniczną niezbędną do wykonywania tej pracy.

Miejsce pracy zdalnej

Praca może być wykonywana w całości lub w części zdalnie w miejscu wskazanym przez pracownika, pod adresem zamieszkania pracownika każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą w przypadku zmiany, za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Najlepiej wpisać: adres zamieszkania pracownika, „zgodnie z aktami osobowymi”. Powyższe działanie pozwoli nie aneksować umowy o pracę za każdym razem, gdy pracownik będzie się przeprowadzał.

Zwrot kosztów -praca zdalna

Pracodawca pokrywa koszty energii elektrycznej, usług internetowych, w związku z wykonywaniem przez Pracownika pracy zdalnie w formie ryczałtu. Dla ułatwienia poniżej przyjmowane średnie założenia kalkulacji kosztów.

Energia elektryczna: koszt za 1 godzinę to 30gr. To w przypadku ośmiogodzinny dzień pracy to jest 2,4 złotych dziennie to daje zwrot około 50,00 PLN

Usługi internetowe należałoby przyjąć, że miesięczny koszt abonamentu wynosi 80-100 a dzienny koszt to 2,66-3,33, to przy uwzględnieniu korzystania przez 8 godzin dziennie zwrot powinien wynieść 0,88 -1,11 zł, przy założeniu 21 dni =maksymalny zwrot to 23,31 PLN

Ryczałty pieniężne są wolne od podatku i składek ZUS.

Kontrola pracy zdalnej w domu pracownika

Kontroli może podlegać m.in. przestrzeganie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedury ochrony danych osobowych w miejscu wykonywania pracy, a także zasady BHP. 

Nowe przepisy upoważniają pracodawcę do przeprowadzania kontroli pracownika w miejscu wykonywania przez niego pracy zdalnej.

Przepisy nowego Kodeksu pracy (Art. 6728) jasno regulują prawa pracodawcy i pracownika w zakresie kontroli pracy zdalnej.

 • Kontrolę przeprowadza się w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika.
 • Pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy zdalnej i jej rodzaju.
 • Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Ochrona danych osobowych – praca zdalna

Na potrzeby wykonywania pracy zdalnej pracodawca określa procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadza, w miarę potrzeby, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.

BHP – praca zdalna

 • Pracodawca opracowuje ryzyko zawodowe. Pracodawca może sporządzić powszechną ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup pracy zdalnej. Ryzyko zawodowe może być opracowane przez Pracodawcę, ale musi być potwierdzone przez Inspektora BHP
 • Pracodawca przeprowadza instruktarz stanowiskowy
 • Pracodawca przeprowadza szkoleniewstępne w zakresie BHP

Wszystkie szkolenia mogą być przeprowadzone w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Pracownik:

 • będzie musiał potwierdzić – w postaci papierowej lub elektronicznej – że zapoznał się z oceną ryzyka oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania
 • będzie musiał potwierdzić – w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne oraz bezpieczne i higieniczne do wykonywania takiej pracy, które zapewnia warunki pracy

Okazjonalna Praca zdalna

Praca ta może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej 24 dni w roku w przypadku:

 • pracownicy w ciąży,
 • pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia,
 • pracownikowi sprawującemu opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pracowników i- rodzicowi dziecka posiadającego zaświadczenie, o ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,
 • pracowników i- rodzicowi dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nawet po ukończeniu przez nie 18 roku życia), 
 • pracownikowi – rodzicowi dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Ostatnie posty

październik 5, 2023

Zielona energia w Polsce

W ramach przeciwdziałania zmianom klimatu obecne cele UE obejmują nie tylko perspektywę całkowitej neutralności klimatycznej do 2050 r., ale dotyczą także znacznie bliższej perspektywy, czyli…

Czytaj dalej
kwiecień 11, 2023

Kluczowe etapy wprowadzania pracy zdalnej 

Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi (tylko jeśli związki zawodowe istnieją) , wydanie regulaminu określającego zasady wykonywania pracy zdalnej (w tym zasady pokrywania kosztów, zasady kontroli wykonywania pracy czy…

Czytaj dalej
styczeń 11, 2023

BIZNES W POLSCE

ZAKŁADANIE FIRMY Przed podjęciem działalności gospodarczej w Polsce należy wybrać rodzaj podmiotu prawnego.Większość zagranicznych firm decyduje się na założenie „Spółki z o.o.” – spółki z…

Czytaj dalej