Przeciwdziałanie COVID-19 (2)

Specustawa, czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została uchwalona i ogłoszona 31marca 2020 r. i z tym dniem weszła w życie.

Ten akt prawny jest odpowiedzią polskiego ustawodawcy na pogarszającą się sytuację wielu przedsiębiorstw związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce.

Ustawodawca przewidział szereg form wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej m.in.:

1. Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP,

2. Zwolnienie ze składek ZUS,

3. Dofinansowanie części wynagrodzeń i składek ZUS przez starostę

W tej części Newslettera informujemy o dwóch kolejnych formach wsparcia związanych z tarczą antykryzysową – zwolnieniem ze składek ZUS oraz dofinansowaniem części wynagrodzenia przez starostę

 

2.     Zwolnienie ze składek ZUS

Ta forma pomocy pierwotnie dotyczyła tylko przedsiębiorców, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłaszali do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

 Z dniem 18 kwietnia ulgę tę rozszerzono na płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia społecznego:

  • przed dniem 1 lutego 2020 r i na dzień 29 lutego 2020 r,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r,
  • w okresie od 1 marca 2020 r do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

od 10 do 49 ubezpieczonych.

 Na dzień sporządzenia niniejszego Newslettera zwolnienie dotyczy wszystkich składek ZUS należnych za marzec, kwiecień, maj 2020 r.

  • 100% kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za danych miesiąc w przypadku płatników zgłaszających do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych lub
  • 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za danych miesiąc w przypadku pozostałych płatników.

 Przez ubezpieczonych należy rozumieć nie tylko pracowników ale także każdą inna osobę zgłaszaną do ubezpieczenia społecznego – zleceniobiorców, osobę prowadzącą własną działalność gospodarczą.

 

Zwolnienie następuje na wniosek zainteresowanego. Dokument ten (wniosek RDZ) powinien być złożony do ZUS najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. Forma złożenia wniosku jest dowolna – może to być dokument papierowy lub elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym.

 W okresie zwolnienia opłacania składek ubezpieczony zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Ze zwolnienia mogą skorzystać także osoby samozatrudnione z przychodem do 15.681 zł. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest:

  • załączenie we wniosku RDZ oświadczenia potwierdzającego uzyskanie w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przychodu z działalności nie wyższego niż 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020 r ( tj. kwoty 15681 zł)
  • przesłanie deklaracji rozliczeniowych za miesiące objęte zwolnieniem w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek znane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Uwaga! Obecnie trwają prace nad „Tarczą antykryzysową 3.0”, w której zaproponowano zmianę warunku dotyczącego osób samozatrudnionych – limit przychodów w lutym 2020 r. w wysokości 15.681 prawdopodobnie zostanie zastąpiony limitem dochodów w wysokości 7 tysięcy złotych.

O kolejnych zmianach będziemy informować.

W przypadku zainteresowania tą formą pomocy, uprzejmie prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną z Leinonen za przygotowywanie list płac. Po otrzymaniu zlecenia przygotujemy odpowiednie dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

3.     Dofinansowanie części wynagrodzeń i składek ZUS przez starostę

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, dofinansować część kosztów wynagrodzeń i należnych składek na ubezpieczenie społeczne.

Pomoc ta jest przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które odnotowały spadek obrotów po 1 stycznia 2020 r.

 

 Spadek obrotów rozumiany jest jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako suma łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (lub 60 kolejno następujących pod sobie dni) do dnia złożenia wniosku w porównaniu do sumy obrotów z analogicznych okresów roku poprzedniego.

Jeśli spadek obrotów sięgnie co najmniej:

  • 30% – przyznane dofinansowanie wyniesie sumę 50% wysokości wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS, lecz nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenie za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.
  • 50% – przyznane dofinansowanie wyniesie sumę 70% wysokości wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS, lecz nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenie za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.
  • 80% – przyznane dofinansowanie wyniesie sumę 90% wysokości wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS, lecz nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenie za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę.

Przedsiębiorca będzie zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie przez cały okres otrzymania dofinansowania.

Ostatnie posty

październik 5, 2023

Zielona energia w Polsce

W ramach przeciwdziałania zmianom klimatu obecne cele UE obejmują nie tylko perspektywę całkowitej neutralności klimatycznej do 2050 r., ale dotyczą także znacznie bliższej perspektywy, czyli…

Czytaj dalej
kwiecień 18, 2023

PRACA ZDALNA

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów o pracy zdalnej uchylona zostanie aktualna (tymczasowa) podstawa do zlecenia pracy zdalnej, która znajduje się w tzw. ustawie…

Czytaj dalej
kwiecień 11, 2023

Kluczowe etapy wprowadzania pracy zdalnej 

Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi (tylko jeśli związki zawodowe istnieją) , wydanie regulaminu określającego zasady wykonywania pracy zdalnej (w tym zasady pokrywania kosztów, zasady kontroli wykonywania pracy czy…

Czytaj dalej