Przeciwdziałanie COVID-19

Specustawa, czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została uchwalona i ogłoszona 31marca 2020 r. i z tym dniem weszła w życie.

 

Ten akt prawny jest odpowiedzią polskiego ustawodawcy na pogarszającą się sytuację wielu przedsiębiorstw związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce.

 

Ustawodawca przewidział szereg form wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej m.in.:

 

  1. Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP,
  2. Zwolnienie ze składek ZUS,
  3. Wsparcie przyznawane przez starostę – pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

W kolejnych częściach Newslettera opiszemy powyższe formy pomocy oraz wskażemy, w jaki sposób pracownicy Leinonen będą w stanie Państwu pomóc w pozyskaniu danego wsparcia.

 

Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP (art.15g Specustawy)

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników może otrzymać każdy przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, a w następstwie – okresy przestoju ekonomicznego lub obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników.

 

a.             Przestój ekonomiczny

 

W okresie przestoju ekonomicznego, jeśli pracodawca nie obniżył wynagrodzenia o więcej niż 50% i wypłaca nie mniej niż minimalne wynagrodzenie, przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynagrodzeń tych osób oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Takie dofinansowanie przysługuje przez 3 miesiące od daty złożenia wniosku. Kwota dofinansowania w okresie przestoju ekonomicznego liczona jest jako suma 50% minimalnego wynagrodzenie (1300 zł) oraz składek ZUS od tej kwoty w wysokości 233 zł. Łączna wartość dofinansowania na jednego pracownika wynosi 1533 zł.

 

b.             Obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników

 

Jeżeli pracodawca obniżył pracownikowi wymiar czas o 20%, ale nie więcej niż ½ etatu przy założeniu, że pracownik otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, wysokość dofinansowania może wynieść maksymalnie połowę wynagrodzenia ale nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2019. Kwota ta wynosi 2079 zł, wraz ze składkami ZUS -2452 zł.

 

Spadek obrotów gospodarczych rozumiany jest jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym :

 

  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek sumy obrotów dwóch kolejnych miesięcy (60 dni kalendarzowych) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do sumy obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego, lub
  • nie mniej niż o 25% obrotów w dowolnym miesiącu od 01 stycznia 2020 r liczonym jako 30 kolejno po sobie następujących po sobie dni, w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

 

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym , w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS.

 

Z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, w stosunku do których nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości oraz którzy nie zalegali do końca III kwartału 2019 r z zapłatą podatków oraz składek ZUS.


Dofinansowanie dotyczy nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale także osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o pracę nakładczą.

 

Tryb postępowania: 

  • Zawarcie porozumienia z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników, zawierającego tryb i warunki wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub zawodowe objęte przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy oraz okres na jaki porozumienie jest zawarte.
  • Przekazanie kopii porozumienia okręgowemu inspektorowi pracy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia obniżonego wymiaru czasu pracy.
  • Złożenie wniosku, wraz z niezbędnymi dokumentami i oświadczeniami do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

W naszej ocenie, ze względu na złożoność i wieloetapowość procesu, część dokumentów powinna zostać przygotowana przez biuro prawne. Leinonen może sporządzić odpowiedni wniosek i część załączników dotyczących Państwa firmy. W tym celu prosimy o kontakt z księgowym obsługującym spółkę.

Recent Posts

styczeń 11, 2023

BIZNES W POLSCE

ZAKŁADANIE FIRMY Przed podjęciem działalności gospodarczej w Polsce należy wybrać rodzaj podmiotu prawnego.Większość zagranicznych firm decyduje się na założenie „Spółki z o.o.” – spółki z…

Continue reading
maj 18, 2020

Przeciwdziałanie COVID-19 – subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju

Od dnia 29.04.2020 można składac wnioski o subwencję w ramach programu rządowego dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.   Program obejmuje mikrofirmy oraz MŚP,…

Continue reading
maj 4, 2020

Przeciwdziałanie COVID-19 (2)

Specustawa, czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została uchwalona i ogłoszona…

Continue reading