БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВО

Преди да предприемете стопанска дейност в България, е необходимо да изберете тип на юридическото лице. Търговският закон урежда и регулира търговските предприятия. Независимо от националността на техните учредители, всички дружества, учредени и регистрирани в България, се считат за български юридически лица и са обвързани от българското законодателство.

Следните форми са примери за видовете юридически лица, които могат да се формират в България:Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД); Дружество с ограничена отговорност с повече от един съдружник (ООД); Акционерно дружество (АД); Еднолично акционерно дружество (ЕАД); Клон на чуждестранно дружество, представителство и др.

Най-често срещаните юридически лица в България са дружество с ограничена отговорност (ЕООД ,ООД) и акционерно дружество (АД), тъй като предлагат най-доброто съчетание от оптимизиране на разходите, възможности за управление, ограничаване на отговорността на съдружниците, правни и административни изисквания.

ДАНЪЧНА СИСТЕМА

България е известна като държава-членка на ЕС, която предлага най-благоприятните данъчни ставки за юридическите лица. Обикновено чуждестранните дружества, които са постоянно установени и реализират печалба в България, са задължени да платят 10% корпоративен данък върху доходите. Както местните, така и чуждестранните компании са обект на една и съща корпоративна данъчна ставка в България. Въпреки това ,чуждестранните компании плащат български данъци само, ако имат постоянна организация или управителен съвет и правят печалби от български източници.

Резидентите в България подлежат на облагане с данък върху доходите като физическите лица на база на общия им доход, получен през календарната година. Тези, които не са резиденти се облагат с данък върху доходите, получени от източници в България.Личните доходи на резидентите се облагат с плосък данък в размер на 10% , които важи за всички видове доходи.

Стандартната ставка на ДДС е 20%. Намалената ставка е 9% и се отнася за някои туристически услуги като хотелско и други места за настаняване. Системата за ДДС е съобразена с Директивата за ДДС на ЕС.

ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Регулирането на заетостта в България се урежда от Кодекса на труда, който се прилага еднакво и трябва да се спазва както от изпълнителните директори, така и от служителите. Българското трудово законодателство се прилага по отношение на чуждестранни и чуждестранни фирми в България по същия начин както местните субекти. Всички разпоредби, свързани с минимални гаранции, обезщетения за трудова заетост и обезщетения Регулирането на заетостта в България се урежда от Кодекса на труда, който се прилага еднакво и трябва да се спазва както от изпълнителните директори, така и от служителите. Българското трудово законодателство се прилага по отношение на чуждестранни и чуждестранни фирми в България по същия начин както местните субекти. Всички разпоредби, свързани с минимални гаранции, обезщетения за трудова заетост и компенсация, заменят всяко споразумение между работодателя и служителя. Тъй като българското трудово законодателство е изцяло в полза на служителите, назначаването на служители в България е сложно.

Експатите са задължени да плащат местните български данъци, само ако пребивават в страната поне 183 дни през календарната година. Вашият работодател обикновено ще извърши вашата регистрация в българската данъчна служба и ще плащането на осигуровки. Самоосигуряващите се лица ще трябва сами да си уредят данъчната си регистрация и социалното осигуряване в България. Българските осигурителни вноски се приспадат от брутната ви заплата от работодателя.

В условията на прекратено от работодател споразумение в резултат на съкращаване поради намалено натоварване или ликвидация, се дава едномесечно предизвестие заедно с едномесечното изплащане на заплатата на служителя.

ЧУЖДЕСТРАННИ РАБОТНИЦИ

Гражданите на ЕС, ЕИП и Швейцария могат да бъдат наети на работа, да работят като само осигуряващи се лица или да бъдат командировани в България без ограничения и без разрешително за работа, тъй като страната ни е член на ЕС. Специални условия са предвидени и за членовете на техните семействата.

Чуждестранните граждани, желаещи да работят в България, трябва предварително да кандидатстват за временно или постоянно разрешително за пребиваване. Освен разрешителното за пребиваване в България, за граждани на страни извън ЕС и ЕИП се изисква и разрешително за работа и виза. За управители или членове на бордове на директори на български дружества не се изисква разрешително за работа.

Чужденците, които искат да пребивават в България, имат разнообразни възможности да наемат жилище в страната. Препоръчително е наемането на агенция за недвижими имоти, когато посредник.

София е основния град за установяване на чуждестранните общности; значителна част от чуждестранното население е заето в международните компании в града.

Скорошни публикации

март 16, 2022

Значително повишаване на праговете за социално осигуряване

На 7.03.2022 г. НАП публикува нови прагове на осигурителния доход. Минималната месечна работна заплата в момента е 650 лв. – за периода от 1 януари…

Продължавайте да четете
ноември 7, 2017

СЕМИНАР: Осигурителни права при командироване на служители

Leinonen Bulgaria има удоволствието да Ви покани на безплатен Семинар, на който ще бъдат дискутирани теми от практиката при краткосрочното и дългосрочно командироване на наети…

Продължавайте да четете
август 16, 2017

Фирмите без дейност няма да подават Годишна Данъчна Декларация

В проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК) се предвижда юридическите лица, които не са осъществявали дейност през…

Продължавайте да четете